ނ. އަތޮޅު ކުރެދިވަރު ފަޅުވުން…..!

ނ. އަތޮޅު ކުރެދިވަރަކީ ނޫނު އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފާހަގަކުރެވޭ 58 ރަށުގެ ތެރޭން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރީތި ރަށެކެވެ. މުޅި ޖުމްލަ 71 ރަށް އޮންނަ ނޫނު އަތޮޅުގައި

ރާއްޖޭގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ހއ. ބާރަށުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ތަންތަން

ހ. އާޘާރީ ހުކުރު މިސްކިތާއި މުންނާރު ހއ. ބާރަށުގައި އާޘާރީ ހުކުރު މިސްކިތަކާއި، އެމިސްކިތުގެ އުތުރު ހުޅަނގު ކަނުގައި ހަތަރެސްކަނަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ވަރަށް އާޘާރީ މުންނާރެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި މުންނާރުގެ މިންތަކަކީ އުސްމިން 9 ފޫޓް 4 އިންޗި، ފުޅާމިން 7 ފޫޓް 3 އިންޗި، ބިމުން ފަށައިގެން ތިރީ ބަރުފޯހާއި ހަމައަށް އުސްމިން 2 ފޫޓް 10 އިންޗި އެވެ. މީގެ ދޮރުހުރީ ދެކުނަށެވެ. ދޮރުން އުތުރު އަތަށް އަރާން 4 ހަރުފަތްގަނޑު އެބަހުއްޓެވެ. މިތަނުން […]

ރާއްޖޭގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ނ. ކުރެދިވަރު ކުކުރު މިސްކިތް

ނ. ކުރެދިވަރުގެ ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ އަލްއުސްތާޛް މުޒައްފަރު މުޙައްމަދު އިމާދުއްދީންގެ ރަސްކަމުގައި 1121ހ، (1709މ.) ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިރަށް ގިރަމުންގޮސް  ކުކުރު މިސްކިތާއި އެމިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނުން ބޮޑުބައެއް ގިރައިގެން ދިއުމާއި ރަށުގެ ފެން ލޮނުވުމުން، 27 ޖޫން 1943މ. އެރަށު މީހުން ނ. އަތޮޅު ބޮމަސްދުއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. ބޮމަސްދޫވެސް ގިރަންފެށުމާއި ށ. ފަރުކޮޅު ފުނަދޫ އާބާދުކުރުމުގެ ގޮތުން 26 ސެޕްޓެމްބަރ 1970މ. ގައި، ބޮމަސްދޫގައި ތިބި ކުރެދިވަރު މީހުންފަރުކޮޅުފުނަދޫއަށް ވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި ކުރެދިވަރު […]

ރާއްޖޭގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ނ. މިލަދޫ ރެދިންގެ ގައުފުނި އަދި އުސްގަނޑު

 ނ. މިލަދޫގައި” ރެދިންގެ ގައުފުނި” ކިޔާ ތަނަކާއި ” އުސްގަނޑު” ކިޔާތަނެއް އޮވެއެވެ. 1987 ވަނަ އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ ތެރޭގައި އާކިއޮލޮޖިކަލް ސާރވޭ އޮފް އިންޑިއާ ޓީމަކާއި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް ލުތުފީ މިރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެއްވިއެވެ. މި ސަރަހައްދުން ގޯތިދެވި، ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުބައިވަނީ އާބާދީގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވެ. އަލްއަމީރު މުހައްމަދު އަމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ބަޔަކުމީހުން މިތަނުން ގާނަގަނިކޮން، ހިރިގަލުން ހުރި ފޮއްޓަކާއި އޭގެތެރޭގައިވާ ތަކެތި ފެނިގެން، އެތަކެތި މާލެއަށް ފޮނުވުނުކަމަށް ރަށުއޮފީހުން އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް […]

މަރު ކަނޑު

ޑެޑްސީ އަކީ އާދަޔާ ހިލާފް ސިފަތަކެއް ހުންނަ ކަނޑެކެވެ. އަދި މިކަނޑުގައިވާ އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފް ކަމަކީ ލޮނުކަންގަދަ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދިރުންތައް ނެތް މަރުވެފައިވާ ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެވެއެވެ. ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފެންގަނޑުގެ މަތީގައި

ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރެއިން(ފިރުއައުނު ޢަރަޤުކުރެއްވި ހާދިސާ)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނާށް ތަބައުވީ ބަނީ އިސްރާޢީލުންގެ މީސްތަކުން ފިރުޢައުނުގެ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްކުރައްވާފައި. އެބައިމީހުން ފައިމަގުގައި ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ފިރުއައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމާތްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކައަކީ

މަހަލް ބަހަކީ ކޮންބަހެއްބާ ؟

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. މިއީ މަހަލްދީބު ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ ބަހެކެވެ. މިބަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވާހަކަދައްކާ ދިވެހިބަހެވެ. އާދެ، ދިވެހިބަހަށް މަހަލް ބަހޭ ކިޔަނީ ކޮންރަށެއްގައިހެއްޔެވެ؟ އެރަށަކީ އެތަކެއް އަހަރުކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްކަމުގައިވެފައިވާ، އަދި މިއަދު އިންޑިޔާގެ ރަށަކަށްވެފައިވާ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދައްކާ އަދި ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތަކާއި ސަގާފަތެއް އެކުލެވިފައިވާ އާބާދީޔެއް ދިރިއުޅޭ މަލިކެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ……..؟

ކިރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް ސޫރަތް؟ 114 ކީރިތ ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް ތަސްޖީދު؟ 19253 ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް އަކުރު؟ 323671 ޤުރުއާން މި ލަފްޒް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ތަކްރާރުކޮށް އައިސްފައިވަނީ ކިތައްފަހަރު؟ 70 ފަހަރު

އާދަޔާ ހިލާފް ބޮޑު މީހެއްގެ ކަށިގަނޑު- ހަޤީގަތެއްބާ؟

އާދަޔާ ހިލާފް ބޮޑުމީހެއްގެ ކަށިގަނޑު ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ފެނިފައެވެ. މި ކަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ 22 އެޕްރީލް 2004 ވީ ދުވަހުއެވެ. ސަހަރާގައި ކުރެވުނު ދިރާސާތަކެއްގެ ތެރޭން މި ކަށިގަނޑު ހޯދާފައިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދިރާސާކުރާ ޓީމެއްކަމަށްވާ އަރަމްކޯ އެކްސްޕްލޮރޭޝަން ޓީމުންނެވެ.

ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްތެރޭގައި ރޯމަނުންގެ ކުރިއަރާފައިވާރަށް ހަލާކުވިގޮތް

ޕޮމްޕެއިއަކީ އިޓަލީވިލާތްގެ ރަށެކެވެ. ރަށްވެހިކަމުގައި ކުރިއަރާފައިވާ މަސައްކަތްތެރި ފަންނީ ބަޔަކު ދިރިއުޅުނު މި ރަށް 79 ވަނަ އަހަރު ވެސޫވިއަސް އަލިފާންފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ހާދިސާގައިވަނީ ފޮރުވިފައެވެ. ތާރީހުގެ ފަތްފުއްތަކަށް ބަލާއިރު މިރަށުގެ މީހުންނަކީ ޒިނޭކުރުންފަދަ ފާހިޞްކަންތައްތަކުގައި

ޝާމް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.ޝާމްއަކީ މިހާރުގެ ސީރިޔާވެސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދެވެ. އެއީ އެބިމެއްގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި އެތައް ނަބީންނަކާއި ރަސޫލުންނެއް އެބޭކަލުންގެ ދަޢުވަތު މިބިންމަތީ ފެތުރުއްވެވި ބިމެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބިމެއްގައި ބަރަކާތްލައްވާފައިވާ ބިމެކެވެ.

އިބުނު ބަތޫތާ މައްކާ އަށްކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ޖާރނީ ޓު މައްކާ އަކީ އިބުނު ބަތޫތާގެ މައްކާ ދަތުރާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ފިލްމެކެވެ. މައްކާއިން ދިމާވި ގަބޫލުކުރަން ދަތި އާދަޔާ ހިލާފްކަންތައް ދަށްކުވައިދޭ މި ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ  އެ ޒަމާނުގެ ހާލަތު ވަރަށް ފުރިހަމަޔަށް ދަށްކުވައިދޭ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެކެވެ. އެހެންކަމުން މީ މުހިންމު އެއްޗެއްކަމަށް ފެންނާތީ ހެޔޮބަސްގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހިއްސާކުރަމެވެ

އައްޝައިޚް އަބޫބަކުރު އިބްރާހިމް (ބަކުރުބެ) ނިޔާވެއްޖެ (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ)

ޝައިޚް އަބޫބަކުރު އިބްރާހިމް އަލީ އަކީ ދިވެހި ބަހުން އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ތައުހީދު ފޮތް ލިޔުއްވި އިލްމްވެރިޔާއެވެ. ޝައިޚް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމުގެ އިތުރަށް ވަރަށް ގިނަ ފޮތްތައް ލިޔުއްވާ އިސްލާމްދީންއުގަންނަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވެ ގައިބާރު ދެރަވި ދުވަހުވެސް ޝައިޚް އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ކުރަށްވާ މަސައްކަތްފުޅަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. ޝައިޙް އަކީ މަދީނާ ގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން އިސްލާމްދީނުގެ ތައުލީމް އުގެނިވަޑައިގެންނެވި އިލްމްވެރިއެކެވެ.  ޝައިހް އިބްން ބާޒް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މުފްތީގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ޝައިހް […]

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާ ބިމަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުން 4

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑަށް އުފުއްލެވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާލު އިމުރާނުގެ 54 ވަނަ އާޔަތާއި 55 ވަނަ އާޔަތުގައި ބަސްފުޅު ޥަޙީކުރައްވައެވެ. وَمَكَرُ‌وا وَمَكَرَ‌ اللَّـهُ ۖ وَاللَّـهُ خَيْرُ‌ الْمَاكِرِ‌ينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّـهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَ‌افِعُكَ إِلَيَّ .وَمُطَهِّرُ‌كَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا… މާނައިގެ ތަރުޖަމާޢީ: ފަހެ ކާފަރުންތައް އެބައިމީހުންގެ ނުބައިރޭވުންތައް ރޭވިއެވެ. އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާވެސް ރޭއްވެވިއެވެ.

އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ލޯބިލިބިފައިވާ އިލްމްވެރިއެއް

 އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އަދި ހަމަ އެހެންމެ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންގެ މެދުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އެބޭފުޅެއްގެ ކިޔެވުން އަޑުއަހަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވާ އެއް އަޑަކީ ޝައިޚް ސުރައިމްގެ އަޑެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި  އަޑުއަހާ މީހުން ސައުގުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ފުރިހަމަ އަޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ.

ޛުލްޤަރުނައިނިއަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟

ޛުލްޤަރުނުއަކީ މާތްﷲ އަށް އީމާންވެގެންހުންނެވި ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙު ރަސްކަލެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވާ އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތަކީ އެކަލޭގެފާނަކީ ނަބީބޭކަލެއްނޫންކަމެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ޛުލްޤަރުނައިނި މިނަމުން ނަންދެވިފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނު ހުޅަނގާއި އަދި އިރުމަތީގައިވާ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވުމުގު ސަބަބުންނެވެ.

ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިން ކުދިންގެ ވާހަކަ

މާތް  ނަބިއްޔާ ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޅަ ފަތުގައި މަންމަގެ އުނގުގައި އޮވެ ތުއްތު ހާލަތުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިންކުދިންގެ ޚަބަރު ދެއްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ތިންކުއްޖަކުމެނުވީ ވާހަކަ ނުދައްކައެވެ. އެއީ ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާއި އަދި

ތާބިއީ ބޭކަލަކަށް ފެނުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެންފުޅު

ޢަޠާއު ބިން ޔަސާރު (ތާބިޢީންގެ އިސްބޭކަލެއް) އަދި ސުލައިމާން ބިން ޔަސާރު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މަދީނާއިން ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. އެބޭކަލުންނާއި އެކީގައި އެހެންބޭކަލުންވެސް ބައިވެރިވަޑައިގަތެވެ. އަބްވާއާ އަރާހަމަވުމުން އެބޭކަލުން އެރަށުގައި ރޭގަނޑުވުމުން މަންޒިލުކުރައްވައިފިއެވެ.

عَطَاءِ بْنُ يَسَارِ رَحِمَهُ اللهގެ ހަޔާތްޕުޅު

އެކަލޭގެފާނަކީ އަބޫ މުހައްމަދު ޢަޠާއު ބިން ޔަސާރު އަލްމަދަނީ އަލްހިލާލީއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މުއުމިނުތަކުންގެ މައިކަނބަލުން ކަމަށްވާ މައިމޫނާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ މިނިވަންކުރައްވާފައިވާ އަޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 19 ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައެވެ.