ކަދުރުގެ ފައިދާ

ކަދުރު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Date)އަކީ އެތެރޭގައި ހަރުއޮށެއް އޮނަކާއި އެކު އުފެދިފައިވާ  ފޮނިމޭވާއެކެވެ.  ކަދުރު ގިނައިން ހެދެނީ ހިކިހޫނު ބިންބިމުގައެވެ. ކަދުރު އެންމެ ގިނައިން ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ މެދުއިރުމަތީގެ  ގައުމުތަކުގައެވެ. ކަދުރު ރުއް އާންމު ގޮތެއްގައި 25-15 މީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށް ހެދެއެވެ. ކަދުރަކީ ކީރިތި ޤުރުޢާނާއި  މާތް ރަސޫލާ ސުންނަތުން އެނގޭގޮތުގައި އިންސާނުންނަށް ނުހަނު ފައިދާހުރި މެވާއެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކަދުރަކީ ރަސޫލާ އާންމުކޮށް ފަރިއްކުޅުވާ އުޅުއްވި ކާނާއެވެ. .ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި އަދި އެ […]

ލޯކައިރި ކަޅުވުމުން ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެ ބައެއްގޮތްތައް

ލޮލުގެ ރީތިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ތަކެތި ހުރެއެވެ. މަސްކަރާ، އައިލައިނަރ، އައިލެޝް އަދި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މޭކަޕް ކުލަތަކަކީ ލޮލުގެ ރީތިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ތަކެއްޗެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް އެއްޗަކީ ދާއިމީ ފަރުވާއެއްނޫނެވެ.

މެއިން ދިލަ ނެގުން

މެއިން ދިލަނެގުމަކީ ކޮބާ؟ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ހީކުރާގޮތުގައި މެއިން ދިލަނެގުމަށް މެދުވެރިވަނީ ބަނޑުގައި މާގިނައިން އެސިޑް އުފެދިގެންނެވެ. މެއިން ދިލަނެގުމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ގިނަ މީހުންނަށް މިކަންތައް ދިމާވަނީ ކޮންމެހެން ގިނައިން އެސިޑް އުފެދިގެނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެސިޑް އުފެދެން ނުވާތަނެއްގައި

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޑރ.ޢަބްދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު “ތުއްތު ކުއްޖާ އުފަންވާއިރު ދެކޮނޑު ދޭތެރޭ ބޮލެއް ހުރެއެވެ. އެބޮލުގައި އުނގެނުން ތައްޔާރަށް އޮތް ސިކުނޑިއެއްވެއެވެ. ނަމަވެސް އެސިކުނޑީގެ ތަފާތު ބައިތައް (ބަހުރުވަޔާއި ހިސާބާއި ހެވާއިނުބައި ވަކިކުރުމާއި ޝުޢޫރުތަކާއި އެނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ

ސިއްހަތު ރަނގަޅު މަޔަކަށްވުން

  ކުއްޖަކު ލިބުމަކީ ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެބޮޑުއުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމަކީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައިވާ ތަބީޢީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިނގާކަމެކެވެ. ކޮންމެ ދެމަފިރިޔަކީވެސް  އެދެމަފރިޔަކުވެސް  ލިބޭ ދަރިފުޅަކީ ޞިއްހަތު ރަނގަޅު ހެޔޮހާލުގައި އުފަންވާ ކުއްޖަކަށް ހަދަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފަޔަކުވެސް ލިބޭ ދަރިފުޅާ މެދުގައި ކުރަމުންއަންނަ އުންމީދު ފުރި

އުފެދުމުގެ ނުކުޅެދުންތަކުން ދަރިފުޅު ރައްކާތެރިކުރުން

ދަރިމައިވާއިރު އަންހެންމީހާގެ ބަރުދަން އެކަށީގެންވާ މިންގަޑެއްގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އާދައިގެ ބަރުދަނެއްގައިވާ އަންހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިންނައިރު ހަށިގަނޑު ފަލަވެފައިވުމުން ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު އުފެދުމުގެ ނުކުޅެދުންތައް

ކަކުނި މަހުގެ ސިއްޙީ ފައިދާ

ކަކުންޏަކީ އެއްގަމާއި މޫދުގައިވެސް އުޅޭ ދިރޭއެއްޗެކެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ކަކުނީގައި ދާވަނި އިންނަ ފައި ނުވަތަ ދާނަ ފަޔާއި އެކު އިންނަނީ 10 ފައެވެ. ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ކަކުނީގައި ހަރު ތޮށިގަނޑެއް ހުންނަ ނަމަވެސް ތޮށިގަނޑު މަޑު ކަކުނިވެސް އުޅެއެވެ. ކަކުނި އުޅޭ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު ޗަސްބިންތަކާއި

ލެޕްޓޮޕުން ހަމުގެ ކެންސަރ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

simla ahmed ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑު މަތީގައި ލެޕްޓޮޕް ބަހައްޓައިގެން އޭގެ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް ހަމުގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ގޭމް ކުޅުމަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްކުރުމުގައި ގިނަވަގުތު ލެޕްޓޮޕް އުނގުމަތީގައި

ބީޓްރޫޓް ޖޫސް ބުއިމުން ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްވޭ

ބީޓްރޫޓް ޖޫސް ބުއިމަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށްކޮށްދޭ ކަމެއްކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބޯންގައި ހުންނަ ބޭކަރ އައިޑީއައި ހާރޓް އެންޑް ޑައިބެޓީސް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ ޑޮކްޓަރުކުރި މި ދިރާސާއިން އެނގުނުގޮތުގައި ބީޓްރޫޓް ޖޫސް ބުއިމުން ލޭގެ

ކަދުރުގެ ތަފާތުފައިދާ ތަކާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް

ރޯދަމަސް އައުމާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުގައި ކަދުރުގެ ވިޔަފާރި ޢާއްމުވެއެވެ. އެހެނީ ކަދުރަކީ މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކައި ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުން އައި ބާވަތެއްކަމުގައި ވީތީއެވެ. މިކަމަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިޥަސައްލަމްގެ ޒަމާނުއްސުރެ ދެމިގެން އައިސްފައިވާ އާދައެކެވެ.

ރޯދަހިފުން ލުއިފަސޭހަކޮށްދޭ 14 ނަސޭހަތް

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ހޫނުގަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށެވެ. ރޯދަހިފުމުން އެމީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި، ރޯދަހިފުމަށްޓަކައި ދެވޭ ސާދަ ނަސޭހަތެކެވެ. 1. ކާށެވެ! ނަމަވެސް އާދަޔާޚިލާފަށް ގިނައިން ނުކާށެވެ! ބޯށެވެ! ނަމަވެސް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ނުބޯށެވެ! ތެޔޮހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ފޮނި ހެދިކާ ފަދަ ބަރުތަކެތި ނުކެއުމަކީ، ޞިއްޙީގޮތުން އަރާމުލިބި، ރޯދަހިފުން ލުއިފަސޭހަކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. 2. އިރުއޮއްސިއްޖެކަން ޔަޤީންވުމުން ކުޑަ […]

ތެލަސީމިއާ އަކީ ކޮބާ؟

ތެލަސީމިއާ އަކީ ލޭގައިވާ އާދަޔާޚިލާފުކަ،ކަމެކެވެ. މިއީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ވާރުތަވާކަމެކެވެ. އެހެން އެއްވަސް ގޮތަކުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. ބަލީގައިވާގޮތަކީ ލޭގައި ހިމެނޭ ހީމޯގުލޯބިން(އެޗް.ބީ)

އަރާމު ނިންޖަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުން

އަރާމު ނިންޖަކީ އިންސާނާގެ ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. ހަމަ ނިދި ނުލިބުމަކީ މީހާގެ މޫޑު ގޯސްވެ ސިކުނޑިއަށް ވެސް އޭގެ ނުރަގަޅު އަސަރުތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ނިންޖަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަންތައް ހޯދާ އެފަދަ ކަންތައްތަކާ ދުރުހެލިވުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ

ވެޖިނަލް އިންފެކްޝަނުން ސަލާމަތްވާނީ ކިހިނެއް؟

ވެޖިނަލް އިންފެކްޝަން ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ކުރމަތި ފަރާތުގައި އިންފެކްޝަން އުފެދުމަކީ ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވިއްޖެނަމަ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ވޭންދެނިވި ކަމަކަށް

އިތަޔަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފައިދާހުރި އެއްޗެއް

“ވިތާހިރު މޮޅު އެރަން މުތަކީ އިތާގެ ބަނޑުން ވިހޭދަރިއޭ.، ،ހިތާކޮށް ފިކުރު ބެލިނަމައީ އިބާރާތެއްކަމަށް ވާނޭ”  މީ ޝައިހް ހުސައިން ސަލާހުއްދީން ލިޔުއްވާފައިވާ ޅެމެކެވެ. މި ޅެން ބައިތުންވެސް އިތަޔާ އިތާމުތަކީ އެޒަމާނުގައި ވެސް އަގުހުރި ބޭނުންތެރި އެއްޗެއްކަމެވެ.

އަލްމަންޑް- ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއް

އަލްމަންޑަކީ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބާވަތެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މާއްދާތައް ކަމުގައިވާ ވިޓަމިންސްއާއި މިނަރަލްސް، ފެޓީ އެސިޑްސް އަދި ޑައެޓަރީ ފައިބަރއިން މުއްސަނދިވެފައިވާ އަލްމަންޑަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުން ވެސް ކެއުމުގައި ހިމެނުން މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އަލްމަންޑަކީ

ކަރަންފޫ – ކުޑަ އެހެން ނަމަވެސް ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް

ކަރަންފުލަކީ ދިވެހިން ދުފާއިރު ރަހަމީރުކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ރިހަ ކެއްކުމާއި ހެދިކާ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރާއިރު ކަރަންފުލުގެ މަދު މިންވަރެއް ބޭންކުރުމުން ރަހަމީރުވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ. ކަރަންފޫ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދަނީ ޒެންޒިބާރު،

ފެހި ސައި

ސާޔަކީ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން ފަށައިގެންވެސް ދުނިޔޭގައި މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އައި ބުއިމެކެވެ. އަދި މިއަދު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ގިނައިން ބޯ ބުއިމަކީ ސައެވެ. ދުނިޔޭގައި ސަތޭކަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސައި ބޭނުންކުރެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ

ދިވެހިރާއްޖެ އެއިޑްސްގެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް މިވަޤުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޞިއްޚީ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ އެއިޑްސް ބައްޔެވެ. ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ މި ބަލި މުޅިދުނިޔޭގައި ސާލެއްހެން މިހާރު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެތައް މިލިޔަން ބަޔަކު މަރުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި އެބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރުގެ އަޑުވެސް ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ.