މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟

މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟ މާލޭ މަސް މާރުކޭޓްގައި ވިއްކާ މަހުގެ ބޮޑު ބައި ހުންނަނީ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާން ކަމުދާ ވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށްވެސް ގޯސްވެފައިކަން މާރުކޭޓްގައި ތާޒާ މަސް އަދި ކާން ކަމު ނުދާ މަސް މީހުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބޯޑަށް ބަލާލީމަ ޔަގީންވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަލިފާން ފަރުބަދަ މަތީ ކުރެވުނު ތަޖްރިބާ

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އަލިފާން ފަރުބަދަ އެންމެ ގިނަ އެއް ސިޓީއަކީ ޖާވާއެވެ. ޖާވާގައި 44 އަލިފާން ފަރުބަދަހުރެއެވެ. މިގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ވޮލްކެނޯ އަންނަނީ ގޮވަމުންނެވެ. އަދި ބައެއް ފަރުބަދަތައް އެތައް އަހަރެއްކުރިން ގޮވާފައި ވާނަމަވެސް މިހާރުވެސް އިތުރު ގޮވުންތަކުގެ ބިރުއެބަ އޮތެވެ.

މަރު ކަނޑު

ޑެޑްސީ އަކީ އާދަޔާ ހިލާފް ސިފަތަކެއް ހުންނަ ކަނޑެކެވެ. އަދި މިކަނޑުގައިވާ އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފް ކަމަކީ ލޮނުކަންގަދަ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދިރުންތައް ނެތް މަރުވެފައިވާ ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެވެއެވެ. ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފެންގަނޑުގެ މަތީގައި

އިތަޔަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފައިދާހުރި އެއްޗެއް

“ވިތާހިރު މޮޅު އެރަން މުތަކީ އިތާގެ ބަނޑުން ވިހޭދަރިއޭ.، ،ހިތާކޮށް ފިކުރު ބެލިނަމައީ އިބާރާތެއްކަމަށް ވާނޭ”  މީ ޝައިހް ހުސައިން ސަލާހުއްދީން ލިޔުއްވާފައިވާ ޅެމެކެވެ. މި ޅެން ބައިތުންވެސް އިތަޔާ އިތާމުތަކީ އެޒަމާނުގައި ވެސް އަގުހުރި ބޭނުންތެރި އެއްޗެއްކަމެވެ.

ކަރަންފޫ – ކުޑަ އެހެން ނަމަވެސް ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް

ކަރަންފުލަކީ ދިވެހިން ދުފާއިރު ރަހަމީރުކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ރިހަ ކެއްކުމާއި ހެދިކާ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރާއިރު ކަރަންފުލުގެ މަދު މިންވަރެއް ބޭންކުރުމުން ރަހަމީރުވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ. ކަރަންފޫ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދަނީ ޒެންޒިބާރު،

ކާށިން ރުއްފެޅުމުގައި އެކުލެވޭ ބައެއް ޢަޖާއިބުތައް

ގަސްފެޅުމުގައި އެގަހެއްގެ މޭވާގެ އޮށަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. ރުކުގެ މޭވާ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތުކުރުމަށްފަހު އެންމެފަހުން ބަދަލުވަނީ ކާއްޓަށެވެ. ރުކަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޤައުމުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ފެހިކަމާއި ދިރުމެވެ. މިނޫނަސް ދުނިޔޭގެ އެތަކެއް ސަރަހައްދުތަކެއްގެ ފެހިކަމާއި ތާޒާކަމަކީ ރުކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ އާންމު ދިރުމަކީ ރުކެވެ. މި ދިރުން މިގޮތަށް ދެމިގެން ދިޔުމަށްޓަކައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅިފައި ވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ކާއްޓަކީ އޮށެކެވެ