Saturday, July 31, 2021

ޤާދިޔާނިންގެ ޢަޤީދާތައް

ޤާދިޔާނިންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބާޠިލް ޢަޤީދާތަކެއް ގެންގުޅޭ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ޤާދިޔާނިންގެ ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢަޤީދާތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. ޤާދިޔާނީން އިޢުތިޤާދުކުރާ ގޮތުގައި މާތްﷲ ރޯދަ ހިއްޕަވަ އެވެ. ނަމާދުކުރައްވަ އެވެ. އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވަ...

ރޯދަޔަށް ހުންނަ މީހާއަށް ކޮންމެހެން އެނގެން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް

ރޯދައަށްހުރެ ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ދަތްއުނގުޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ ސ. ރޯދައަށްހުރެ ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ދަތްއުނގުޅުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ ޖ. ދަތްއުނގުޅާ ބޭހުން ދަތްއުނގުޅިއަސް ރޯދަ ނުގެއްލޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ރޯދައަށްހުރެ ބޭހުން ދަތްއުގުޅާނަމަ ބޭހާ އެކުވެގެން ކުޅު...

ޤާދިޔާނީން-القاديانية

ޤާދިޔާނިން ގެ ތަޢާރަފް: މިއީ 1900 ވަނައަހަރު އިސްތިޢުމާރުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިނގިރޭސިން ހިންދުސްތާނުގައި މުސްލިމުން، އެމީހުންގެ ދީނާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް ޖިހާދުގެ ފަރުޟާއި ދުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޙަރަކާތެކެވެ. އެއީ އޭގެސަބަބުން އިސްލާމްދީނުގެ...

އިވޮލިއުޝަން ތިއަރީ ދޮގުކުރަން ބުއްދީގެ ދަލީލުތައް މުސްލިމުންނަށް ބޭނުމެއްނުވެ

  މިހާރަކަށްއައިސް އިވޮލިއުޝަން ތިއޮރީގެ ދޮގުކަމާއި ދެކޮޅުނުޖެހޭކަން ބަޔާންކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އަހަރެމެން މުސްލިމުންތެރޭގައިވެސް ބުއްދީގެ ދަލީލުތަކެއްގެ ވާހަކަދެއްކޭ އަޑުއިވެއެވެ. ތެދެކެވެ. އެތިއަރީތަ ކަކީ ހަމަ ނުޖެހޭ ދޮގުތިއަރީތަކެއްކަން އިންސާނާއަށް ބުއްދީގެ ދަލީލުތަކެއް ދެއްކިދާނެއެވެ.  އަދި...

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު( 1ވަނަ ބައި)

  ދެލޮލުގެ ނޫރުފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވާފައިވާ އަގުބޮޑު ޖައުހަރެކެވެ. އެ ޖައުހަރު އަޅުގނޑުމެނަށް ދެއވާފައިވަނީ އެ ދެކޭ މީހުންގެ ލޮލަށާއި ހިތަށް ފިނިކަންލިބޭފަދަ ގޮ ތަކަށް ބައްޓަންކޮށް...

ރޯދައިގެ ބައެއް މަޤްޞަދުތައް،

  ރޯދައިގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މާނަ ތަކަކާއި މަތިވެރިވެގެންވާ މަޤްޞަދުތަކެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެކަންކަމާއި މެދު ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ވިސްނައި ފިކުރު ކޮށްލައިފިނަމަ އަހަރުމެން އަޖައިބު ކުރުވަނިވިހާ ކަންތައްތައް އެނގުނީހެވެ. ފުރަތަމައީ: ރޯދައަކީ ކީރިތިވަންތަ...

ރޯދަހިފުން ލުއިފަސޭހަކޮށްދޭ 14 ނަސޭހަތް

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ހޫނުގަދަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށެވެ. ރޯދަހިފުމުން އެމީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި، ރޯދަހިފުމަށްޓަކައި...

ދުނިޔޭގައި ބޮޑެތި ބިންހެލުންތަކާއި ބޮޑުރާޅުއެރުމުގެ ހާދިސާ ތަކުގައި މިސްކިއްތައް

ﷲ ކޮންމެ ކަމެއް ހަރާންކުރެއްވުމުގައިވެސް އަދި ހަލާލުކުރެއްވުމުގައިވެސް ހިކުމަތްތަކެއްވާނެއެވެ.  އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ބިންހެލުންތަކާއި ބޮޑުރާޅުއެރުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައިވެސް ހިކުމަތެއްވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ވިސްނާފިކުރުކުރާބަޔަކަށް ދުނިޔެމަތީގައި  އިބްރަތެއްވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ދުނިޔެއަށް ﷲ އިންސާނާ...

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަޔާޕުޅުން ފާގަގޮށްލެވޭ މުހިންމު ތާރީޚް ތައް

މިލާދީ ތާރީޚް ހިޖުރީ ތާރީޚް ޙާދިސާ  570 (ގާތްގަޑަކަށް މަރޗް/އޭޕްރިލްގަ)  ކީރިތި ރަސޫލާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތުން 676 އެކަލޭގެ ފާނުގެ އުމުރުފުޅުން ހައަހަރުގަ  މަންމާ ފުޅު އަވަހާރަވުން 578  ކީރިތި ރަސޫލާގެ ކާފާ ފުޅު( ޢަބުދުލް މުއްތޮލިބު ) އަވަހާރަވުން 582 ބޮޑުބޭބެ ފުޅު އަބޫތޯލިބާ...

ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރެއިން(ފިރުއައުނު ޢަރަޤުކުރެއްވި ހާދިސާ)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނާށް ތަބައުވީ ބަނީ އިސްރާޢީލުންގެ މީސްތަކުން ފިރުޢައުނުގެ އަނިޔާއިން ސަލާމަތްކުރައްވާފައި. އެބައިމީހުން ފައިމަގުގައި ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ފިރުއައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމާތްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކައަކީ...

ޝައިތާން ސިފަ ބަދަލުކުރޭތަ؟

ޝައިތާނާއަކީ ސިފަ ބަދަލުކުރާ ވާހަކައަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމު ވާހަކައެކެވެ. އަދި ތަފާތު ޖިންނި ފިލްމުތަކުގައިވެސް މިފަދަ އެތައް މަންޒަރުތަކެއް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުން ކަމަށް ވީ ހިނދު އަޅުގަނޑުމެން...

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ހަޔާތްޕުޅުން އިބުރަތްތެރި ދިހަވާހަކަ

މުތަރުޖިމު: أبو عبد الله عبدالرحيم المدني 1. އިމާމު އަޙުމަދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން ޙަންބަލް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. " ތިމަންކަލޭގެފާނު މައްކާގެ ކޮންމެސް ހިސާބެއްގެ ބަޔަކާއި އެކުގައި ވާން ލޯބިކުރައްވަމެވެ. އޭރުން...

ޝަރްޢީ ކޯޓުގައި، ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކައިވެންޏަކީ،ވަރަށް މާތް އަދި އެހައިމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދެއްގައި ކުރެވޭ ޢަޤުދެކެވެ. ކައިވެނި ކުރިކަން އެހެންމީހުންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނީގެ ވަލީމާ ބޭއްވުމަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ކައިވެނި ޞައްޙަވާނީ ކައިވެނީގެ ރުކުންތަކާއި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ...

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ……..؟

ކިރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް ސޫރަތް؟ 114 ކީރިތ ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް ތަސްޖީދު؟ 19253 ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަނީ ކިތައް އަކުރު؟ 323671 ޤުރުއާން މި ލަފްޒް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ތަކްރާރުކޮށް އައިސްފައިވަނީ ކިތައްފަހަރު؟ 70...

ޣަރަޤުވެ މަރުވާ މީހުން

ކަނޑަށް ޣަރަޤުވެ މަރުވާ މީހާގެ ފުރާނަ ހިއްޕަވަނީ ސީދާ މާތް ﷲ ތޯ އެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ އޭނާގެ ހުރިހާ ދަރަންޏެއް އޭނާގެ ކިބައިން ޢަފޫކުރައްވާނެތޯ އެވެ؟ ކަނޑަށް ޣަރަޤުވެ މަރުވާ މަރުވުމަކީ، ޝަހީދު...

ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްތެރޭގައި ރޯމަނުންގެ ކުރިއަރާފައިވާރަށް ހަލާކުވިގޮތް

ޕޮމްޕެއިއަކީ އިޓަލީވިލާތްގެ ރަށެކެވެ. ރަށްވެހިކަމުގައި ކުރިއަރާފައިވާ މަސައްކަތްތެރި ފަންނީ ބަޔަކު ދިރިއުޅުނު މި ރަށް 79 ވަނަ އަހަރު ވެސޫވިއަސް އަލިފާންފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ހާދިސާގައިވަނީ ފޮރުވިފައެވެ. ތާރީހުގެ ފަތްފުއްތަކަށް ބަލާއިރު މިރަށުގެ މީހުންނަކީ...

ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި މާނައާއެކު -ކުޑަކުދިންނަށް

ހޮވާލާފައި މިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނަމާދުގައި ކިޔުމަށް ޞައްޙަގޮތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރު ދުޢާތަކެވެ. ނިޔަތަކީ ދުލުން ކިޔަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްނުވާތީ ލިޔެފައިވާ ނިޔަތްތައް ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. ނިޔަތުގެ މަޙައްލަކީ ހިތެވެ....

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަފްސުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު

އިންސާނުންގެ ފުރާނައަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ވެދާފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނޭ ކަމެއް ކުރުން ވެސް...

ރޯދަހިފުން ސުންނަތްވެގެންވާ ދުވަސްތައް

- ދާއޫދުގެފާނުގެ ރޯދަ - ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ ‏ ‏دَاوُدَ ‏‏ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا -رواه البخاري...