ބުލޫ ފިޑްލާރ ކުރެބް ހުޅުމާލޭގައި އާލާވާން ފަށައިފި

މި ބާވަތުގެ ކަކުންޏަކީ އާންމުކޮށް މޫދާއި ގުޅިފައި ހުންނަ ޗަސްބިންތަކާއި ކުޅިތަކުގެ ކައިރީގައި އުޅޭ ކަކުނީގެ ވައްތަރެކެވެ. ނޫ އަދި އޮރެންޖް، ރީނދޫ، ކަޅު، ހުދު ކުލަ ހުންނަ މި ކަކުނީގެ ސައިޒްކީ 3 ސެންޓިމީޓަރާއި  2 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދެވެ. ބްލޫފިޑްލާރ ކްރެބްއަކީ މީގެ ކުރިން ހުޅުމާލޭގައި އުޅުން ވައްތަރެއް ނޫނެވެ.  މި ބާވަތުގެ ކަކުނި ހުޅުމާލެއަށް އައި ގޮތްކަމަށް ބެލެވެނީ މޫދުން އޮޔާ ދެމެމުން ނެވެ.  ބްލޫ ފިޑްލާރ ކްރެބް ބިސް ވިހަން ގާތްވުމުން އެ […]

ވޮށިމަސް މިޔަރު އަދި ގުރޭޓްވައިޓް ޝާރކްއާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާރާފައިވާ އޮޅުންތައް

ރާއްޖޭގެ ބައެއް މަސްވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގުރޭޓް ވައިޓް ޝާރކް އަކީ  ދިވެހިންނަށް ކަނޑު މަތިން ފެންނަ ވޮށި މަސް މިޔަރެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އޮޅުމެކެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ގުރޭޓް ވައިޓް ޝާރކް އަކީ ފެމުނު މިޔަރު ކަމަށްވެސް ބުނެ އުޅެއެވެ. ވޮށިމަސް މިޔަރުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ނަންދީފައިވާ މިޔަރަކީ އިނގިރޭސިބަހުން ބުނާނަމަ މާކޯ ސާރކް އެވެ. ވޮށިމަސް މިޔަރު   ފެންނަ ފެނުމަށް ވޮށި މަހާ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކުލަ އަދި ނަގޫ ކައިރި ކުޑަކޮށް […]

ރާގޮނޑި ކޮއްޔަކީ ކޮބާ؟

ރާގޮނޑި ކޮއްޔަކީ ކޮލި އާއިލާޔަށް ނިސްބަތްވާ މަހެކެވެ. މި މަހުގެ ލޯ ރާނގޮނޑީގެ ލޮލާއި އެއްގޮތްވާއިރު ހަންގަނޑުގައި އެއްގޮތްކަމެއް ހުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަނޑާ ހިސާބުގައި ކޮލީގެ އެހެން ބާވަތްތަކުގައި ހުންނަހެން ކުދި ކަށިތަކެއް ހުރެއެވެ. ބަނޑު ދައްފަރާތުގައި ރާގޮނޑީގައި ވާ ހުދު ރިހިކުލަ ހުންނައިރު މަތީގައި ހުންނަނީ ގަދަ ނޫ ކުލައެކެވެ. މަހުގެ ބުރަކަށި މަތީ ކޮތަރީގައި 15 އާއި 13 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މަޑުކަށިހުރެއެވެ. އަދި ބަނޑު ދަށް ފަރާތުގެ ކޮތަރިދަށުގައިވެސް 13 އާއި 11 […]

ދިވެހިން ނުރާއްކާތެރި ދިރުންތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަކުރާ މޫދުގެ ދިރުންތަކުގެ ޙަގީގަތް 1

ނުރައްކާތެރި މަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ މޫދުގެ ދިރުންތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް އަންނަނީ ފާހަނގަކުރެވެމުންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރުވެރިކަން އުފައްދައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބެލި ބެލުމުން އަދި ކުރެވުނު ތަޖްރިބާއިން އެ ބާވަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ނުރައްކާތެރި ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޙަގީގަތުގައި އެއްޗެއް ނުރައްކާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރަންވާނީ އޭގެ ޒާތުގައި އައިސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހަމަލާއެއް ދޭނަމައެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމެވެ. ގާހިވިހަ މަސް ނުވަތަ ގާވިޔާމަސް މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާ ބިރުވެރި […]

ފެމުނު މިޔަރާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތާ މެދު..!

ފެމުނު މިިޔަރަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ މީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އުފައްދާ ސުވާލެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް އަދިވެސް ފެމުނު މިޔަރު ވަކި ކުރުމުގައި އޮޅުންތަކެއް

މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟

މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟ މާލޭ މަސް މާރުކޭޓްގައި ވިއްކާ މަހުގެ ބޮޑު ބައި ހުންނަނީ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާން ކަމުދާ ވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށްވެސް ގޯސްވެފައިކަން މާރުކޭޓްގައި ތާޒާ މަސް އަދި ކާން ކަމު ނުދާ މަސް މީހުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބޯޑަށް ބަލާލީމަ ޔަގީންވެއެވެ.

އެމޭޒަން ޖަންގަލި

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަވައްތަރުގެ ދިރުންތައް އުޅޭ ސަރަހައްދަކީ ސައުތު އެމެރިކާ ބައްރުގައިވާ އެމޭޒަން ޖަންގައްޔެވެ. ބޮޑުމިނުގައި 1.7ބިލިއަން އޭކަރު ހުންނަ މި ޖަންގަލިވަނީ އެ ބައްރުގެ 9 ގައުމަކާއި ގުޅިފައެވެ.  ޖަންގަލީގެ ބޮޑުބައެއް ހިމެނެނީ ބުރެޒިލްގެ ބިމުގައެވެ.

ހިކިފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ފަތާ އެއްގޮތް ހޯނެއް

ހިކިފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ފަތާ އެއްގޮތް  ހޯނެއް ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ހޯނު ހިކި ފަތްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންނައިރު ދެނެގަންނަން މާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. އެހެން ހޯނުތަކާއި ހިލާފައް މި ބާވަތުގެ ހޯނުގެ ނަގޫ އިންނަނީ ފަތެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ. ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯގެ އިތުރަށް ސަޓަނިކް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަށްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓޭނީ..

އަބްދުﷲ މާއިޒް/ޅޮހި މިއީ ދިވެހި ރާއްޖެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ގެ ރާއްޖެއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ޤައުމެވެ. މިޤައުމުގެ ބިމާއި، ޖައްވާއި، ކަނޑާއި އެކަނޑުގެ އަޑިޔާ މިއީ ދިވެހިންނަށްޓަކައި ﷲ ލައްވަވާފައިވާ އެކަލާނގެ ދީލަތިވަންތަ ކަމުގެ ނިޢުމަތް ތަކެވެ.

ބުލޫ ރިންގް އޮކްޓޮޕަސް

ބުލޫ ރިންގް އޮކްޓޮޕަސް އަކީ އިންޑިއާ ކަނޑާއި ޕެސިފިކު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ ބޯވާގެ ވައްތަރެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ބޯވާގެ 10 ވަރަކަށް ވައްތަރު އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ބޯވާގެ އެހެން ވައްތަރުތަކާއި ހިލާފައް މި ބޯވާ އަކީ ކުޑަ އަދި ހަމަ އެހެންމެ އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާ އެއްޗެއް ގޮތުގައި

30 ފޫޓްގެ ބޯވާ ދިލަމަހެއް

30 ފޫޓްގެ ބޯވާ ދިލަމަހެއް  އޮކްޓޫބާރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ ބީޗަކުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. 30 ފޫޓްގެ މި ބޯވާ ދިލަމަހުގެ ބަރުދަނުގައި 180 ކިލޯގްރާމް ހުރިކަމަށް ސްޕޭންގެ ނޫސްތަކާއި ބައިނަލް އަގްވާ ނޫސްތަކުގައި ޖަހާފައިވެއެވެ. އަދި ސްޕެއިން އިން މި ފެނުނު ބޯވާ ދި

ހަފައި ލީ ބޯވާ

ބޯވާގައި އާންމުކޮށް ހުންނަނީ 8 ފައެވެ. މިހާތަނަށް މިއާ ހިލާފަށް ފެނިފައިވަނީ 6 ފައި ހިމެނޭ ދެ ބޯވާއެކެވެ. އެ ބޯވާތައް އުފެދިފައިވާ އިރުވެސް  ވަނީ ހަ ފައިކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭން އާންމުކޮށް  ފެންނަ ބޯވާތަކުގައިވެސް ބައެއް ފަހަރަށް

ކަކުނި މަހުގެ ސިއްޙީ ފައިދާ

ކަކުންޏަކީ އެއްގަމާއި މޫދުގައިވެސް އުޅޭ ދިރޭއެއްޗެކެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ކަކުނީގައި ދާވަނި އިންނަ ފައި ނުވަތަ ދާނަ ފަޔާއި އެކު އިންނަނީ 10 ފައެވެ. ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ކަކުނީގައި ހަރު ތޮށިގަނޑެއް ހުންނަ ނަމަވެސް ތޮށިގަނޑު މަޑު ކަކުނިވެސް އުޅެއެވެ. ކަކުނި އުޅޭ ތަންތަނަށް ބަލާއިރު ޗަސްބިންތަކާއި

ހުދު ކާޅާއި ހުދު ވެލާގެ ޙަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ހުދު ކާޅާއި އަދި ހުދު ކޯމަސް ފަދަ ޖަނަވާރުތައް އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެވެއް އަޑު އިވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރު އާންމުކޮށް ފެނިފައި ނުވާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީކުރާގޮތުގައި ހުދު ކާޅަކީވެސް ހަމަ ކާޅުގެ ވައްތަރެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ދެ ބޯލީ މިޔަރެއް

ދެބޯލާފައި އިން މިޔަރެއްގެ ފޯޓޯތައްކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން އެމިޔަރަކީ ބުލޫޝާރކްގެ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ވައްތަރެއްގެ މިޔަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެ މިޔަރާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދި ފޮޓޯތައް އާންމުވެގެން ދިޔައީ ނޭޝަނަލް ޖިއޮގުރަފިކް ގެ ކިޔުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ކްރިސްޓޮޕާރ ޖޯންސްޓަން

ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ކާށެވެ. އިސްރާފުނުކޮށް ފަހަށް ރައްކާ ކުރާށެވެ.

އިސްރާފުކުރުމަކީ، ޚިޔާނާތެކެވެ. އެތައް ބަޔަކަށްވެވޭ އެތައް ހިތި ނަތީޖާ ނިކުންނަ ކަމެކެވެ. އިސްރާފުކުޮށްލެވޭ އެއްމެ ރޮށިފަޅިއަކުންވެސް އެތައްބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި، ހޭދައާ ވަގުތު ބޭކާރުވެގެން ދެއެވެ. ތިބާއަށް މި ރޮށިފަޅީގެ މުހިންމުކަން ނޭނގިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގައި، ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރާނެ ރެވިއޮއްޓަރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތި ހަނަފަސްކަމާ، ހައިހޫނުކަމުގައި ދުނިޔެ ދޫކުރަމުންދާ ޅަދަރިންގެ ޢަދަދު އެނގިއްޖެނަމަ، އެކަމާ ވިސްނާ ފިކުރު ކޮށްލައިފި ނަމަ، ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށިގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ސިޔާރު ގުޅިފައިވަނީ […]

މިޔަރު އިންސާނުންނަށް ހަމަލާ ދިނުން- ހަގީގަތެއްބާ؟

މިޔަރަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަވެފައިވަ މަހެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިޔަރަކީ އިންސާނުން ބިރުގަންނަ މަހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިންސާނާއަށް މިޔަރު ހަމަލާ ދިނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. މޫދުގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރަށް

މަރު ކަނޑު

ޑެޑްސީ އަކީ އާދަޔާ ހިލާފް ސިފަތަކެއް ހުންނަ ކަނޑެކެވެ. އަދި މިކަނޑުގައިވާ އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފް ކަމަކީ ލޮނުކަންގަދަ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދިރުންތައް ނެތް މަރުވެފައިވާ ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެވެއެވެ. ފަސޭހަކަމާއި އެކު ފެންގަނޑުގެ މަތީގައި

އިތަޔަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފައިދާހުރި އެއްޗެއް

“ވިތާހިރު މޮޅު އެރަން މުތަކީ އިތާގެ ބަނޑުން ވިހޭދަރިއޭ.، ،ހިތާކޮށް ފިކުރު ބެލިނަމައީ އިބާރާތެއްކަމަށް ވާނޭ”  މީ ޝައިހް ހުސައިން ސަލާހުއްދީން ލިޔުއްވާފައިވާ ޅެމެކެވެ. މި ޅެން ބައިތުންވެސް އިތަޔާ އިތާމުތަކީ އެޒަމާނުގައި ވެސް އަގުހުރި ބޭނުންތެރި އެއްޗެއްކަމެވެ.