Saturday, July 31, 2021

މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟

މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟ މާލޭ މަސް މާރުކޭޓްގައި ވިއްކާ މަހުގެ ބޮޑު ބައި ހުންނަނީ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާން ކަމުދާ ވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށްވެސް ގޯސްވެފައިކަން މާރުކޭޓްގައި ތާޒާ...

އެމޭޒަން ޖަންގަލި

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަވައްތަރުގެ ދިރުންތައް އުޅޭ ސަރަހައްދަކީ ސައުތު އެމެރިކާ ބައްރުގައިވާ އެމޭޒަން ޖަންގައްޔެވެ. ބޮޑުމިނުގައި 1.7ބިލިއަން އޭކަރު ހުންނަ މި ޖަންގަލިވަނީ އެ ބައްރުގެ 9 ގައުމަކާއި ގުޅިފައެވެ.  ޖަންގަލީގެ ބޮޑުބައެއް...

ހިކިފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ފަތާ އެއްގޮތް ހޯނެއް

ހިކިފައި ހުންނަ ގަސްގަހުގެ ފަތާ އެއްގޮތް  ހޯނެއް ލީފް ޓެއިލްޑް ޖެކޯގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ހޯނު ހިކި ފަތްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންނައިރު ދެނެގަންނަން މާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. އެހެން ހޯނުތަކާއި ހިލާފައް މި...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަށްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓޭނީ..

އަބްދުﷲ މާއިޒް/ޅޮހި މިއީ ދިވެހި ރާއްޖެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ގެ ރާއްޖެއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ޤައުމެވެ. މިޤައުމުގެ ބިމާއި، ޖައްވާއި، ކަނޑާއި އެކަނޑުގެ އަޑިޔާ މިއީ ދިވެހިންނަށްޓަކައި ﷲ ލައްވަވާފައިވާ އެކަލާނގެ ދީލަތިވަންތަ ކަމުގެ...

ބުލޫ ރިންގް އޮކްޓޮޕަސް

ބުލޫ ރިންގް އޮކްޓޮޕަސް އަކީ އިންޑިއާ ކަނޑާއި ޕެސިފިކު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ ބޯވާގެ ވައްތަރެކެވެ. މި ބާވަތުގެ ބޯވާގެ 10 ވަރަކަށް ވައްތަރު އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ބޯވާގެ އެހެން ވައްތަރުތަކާއި ހިލާފައް...

30 ފޫޓްގެ ބޯވާ ދިލަމަހެއް

30 ފޫޓްގެ ބޯވާ ދިލަމަހެއް  އޮކްޓޫބާރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ ބީޗަކުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. 30 ފޫޓްގެ މި ބޯވާ ދިލަމަހުގެ ބަރުދަނުގައި 180 ކިލޯގްރާމް ހުރިކަމަށް ސްޕޭންގެ ނޫސްތަކާއި ބައިނަލް އަގްވާ...

ހަފައި ލީ ބޯވާ

ބޯވާގައި އާންމުކޮށް ހުންނަނީ 8 ފައެވެ. މިހާތަނަށް މިއާ ހިލާފަށް ފެނިފައިވަނީ 6 ފައި ހިމެނޭ ދެ ބޯވާއެކެވެ. އެ ބޯވާތައް އުފެދިފައިވާ އިރުވެސް  ވަނީ ހަ ފައިކަން ފާހަނގަކުރެވެއެވެ. ރާއްޖޭން އާންމުކޮށް ...

ކަކުނި މަހުގެ ސިއްޙީ ފައިދާ

ކަކުންޏަކީ އެއްގަމާއި މޫދުގައިވެސް އުޅޭ ދިރޭއެއްޗެކެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ކަކުނީގައި ދާވަނި އިންނަ ފައި ނުވަތަ ދާނަ ފަޔާއި އެކު އިންނަނީ 10 ފައެވެ. ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ކަކުނީގައި ހަރު ތޮށިގަނޑެއް ހުންނަ ނަމަވެސް...

ހުދު ކާޅާއި ހުދު ވެލާގެ ޙަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ހުދު ކާޅާއި އަދި ހުދު ކޯމަސް ފަދަ ޖަނަވާރުތައް އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެވެއް އަޑު އިވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރު އާންމުކޮށް ފެނިފައި ނުވާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން...

ދެ ބޯލީ މިޔަރެއް

ދެބޯލާފައި އިން މިޔަރެއްގެ ފޯޓޯތައްކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ބެލިބެލުމުން އެމިޔަރަކީ ބުލޫޝާރކްގެ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ވައްތަރެއްގެ މިޔަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެ މިޔަރާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދި ފޮޓޯތައް އާންމުވެގެން ދިޔައީ ނޭޝަނަލް...

ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ކާށެވެ. އިސްރާފުނުކޮށް ފަހަށް ރައްކާ ކުރާށެވެ.

އިސްރާފުކުރުމަކީ، ޚިޔާނާތެކެވެ. އެތައް ބަޔަކަށްވެވޭ އެތައް ހިތި ނަތީޖާ ނިކުންނަ ކަމެކެވެ. އިސްރާފުކުޮށްލެވޭ އެއްމެ ރޮށިފަޅިއަކުންވެސް އެތައްބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި، ހޭދައާ ވަގުތު ބޭކާރުވެގެން ދެއެވެ. ތިބާއަށް މި ރޮށިފަޅީގެ މުހިންމުކަން ނޭނގިދާނެއެވެ....

މިޔަރު އިންސާނުންނަށް ހަމަލާ ދިނުން- ހަގީގަތެއްބާ؟

މިޔަރަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަވެފައިވަ މަހެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިޔަރަކީ އިންސާނުން ބިރުގަންނަ މަހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިންސާނާއަށް މިޔަރު ހަމަލާ ދިނުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ. މޫދުގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރަށް...

މަރު ކަނޑު

ޑެޑްސީ އަކީ އާދަޔާ ހިލާފް ސިފަތަކެއް ހުންނަ ކަނޑެކެވެ. އަދި މިކަނޑުގައިވާ އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފް ކަމަކީ ލޮނުކަންގަދަ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދިރުންތައް ނެތް މަރުވެފައިވާ ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި...

އިތަޔަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ފައިދާހުރި އެއްޗެއް

"ވިތާހިރު މޮޅު އެރަން މުތަކީ އިތާގެ ބަނޑުން ވިހޭދަރިއޭ.، ،ހިތާކޮށް ފިކުރު ބެލިނަމައީ އިބާރާތެއްކަމަށް ވާނޭ''  މީ ޝައިހް ހުސައިން ސަލާހުއްދީން ލިޔުއްވާފައިވާ ޅެމެކެވެ. މި ޅެން ބައިތުންވެސް އިތަޔާ އިތާމުތަކީ އެޒަމާނުގައި...

ތޮޅިމިރުސް އިންދާ ހެއްދުން

ތޮޅިމިރުހަކީ ޒަމާނުންސުރެން ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިން ހައްދަމުން އަންނަބާވަތެކެވެ. އެވޭލާ ޒަމާނުގެ ދަނޑުވެރިން ގެ ފަރާތުން މައުލޫތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެދުވަސްވަރު ތޮޅިމިރުސް ހައްދައިގެން ހިއްކާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިޒަމާނުގެ ދަނޑުވެރިން މިވަރަށް މިމަސައްކަތެއް...

ކާށިން ރުއްފެޅުމުގައި އެކުލެވޭ ބައެއް ޢަޖާއިބުތައް

ގަސްފެޅުމުގައި އެގަހެއްގެ މޭވާގެ އޮށަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. ރުކުގެ މޭވާ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތުކުރުމަށްފަހު އެންމެފަހުން ބަދަލުވަނީ ކާއްޓަށެވެ. ރުކަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޤައުމުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ފެހިކަމާއި ދިރުމެވެ. މިނޫނަސް...

އިހި މަހުގެ ޞިއްހީ ފައިދާ

  އިހިމަހަކީ ޞިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އެހާމެ މީރު މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ކުރިން އިހިމަސް ކެއުމާއި މެދު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދެކި އިހި މަސް ކެއުން އެއީ އާންމުކަމަކަށް ނުވީނަމަވެސް މިހާރު އިހިމަހަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި...

ކަށިމިޔަރު

ކަށިމިޔަރަކީ އެހެނިހެން ވައްތަރުތަކުގެ މިޔަރާ ހިލާފަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެހާ އާންމު ވައްތަރެއްގެ މިޔަރެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ކަށިމިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން މަނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މެރިން ރިޒާވަކީ ކޮބާ؟

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މެރިން ރިޒާވަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއިންސްލޭންޑް ކައިރީގައި 2،600 ކިލޯމީޓަރަށް ފެތުރިފައި އޮންނަ ބޮޑުފަރެވެ.  ގްރީޓް ބެރިއާރ ރީފްގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ  ސަރަހައްދަކީ ދޮންވެލި ތުނޑިތަކާއި900 ރަށް ހިމެނޭ މޫދާއި...