Saturday, July 31, 2021

މަންމާއެވެ.

އޭމަންމާއެވެ. ތިޔައީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާމަންމައެވެ. އަހަރެންގެ އެންމެ ލޯބިވާ މަންމައެވެ. އަހަރެން މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލުމުގެ ކުރިން މަންމަގެ  އޯގާތެރިކަން އެހާ ބޮޑެވެ. އަދި އުފަންވުމަށްފަހުގައިވެސްމެއެވެ. މަންމަގެ ފިރުމުންތަކާއި ކުލުނު އޮހިގެންދިޔައެވެ. އަހަރެންނަށްޓަކައި މަންމަގެ...

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ

ވާއު! އިނާޝާ ކޮޓަރީގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ފުންކޮށް ނަޒަރުހިންގާލިއެވެ. އަދި ދޮރުލައްޕާލިގޮތަށް ދެއަތްދަމާލުމަށްފަހު ކޮޓަރިތެރޭގައި އެނބުރެންފެށިއެވެ. ހީވަނީ ކުޑަކުއްޖަކު " އެނބުރޭކޯ" ކުޅޭހެންނެވެ. ދުވެފައިގޮސް އެނދުމަށްޗަށް އުޑުތިލަމަތިން ވެއްޓިގަތެވެ. ދެއަތުން އެނދުގެ ގޮދަޑިއަށް...

ބިންވަޅު ނެގުނު ފިޔަވަޅު7

ސިޓީ ކިއުމަށްފަހު އެ އޮތް ތާނގާ ނޭނގޭގޮތަށް ބޭއްވިއެވެ. އިރުގަނޑަކު ކޮޓަރީގައި އެކަމާ ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ތެދުވެ ވިސްނުން އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޝްއަކަށް އެކަން ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. ދެން...

ބައްޕައެއްނެތެވެ.

ސާނިޔާއަކީ އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒްގެ ޓީޗަރެކެވެ. ނަމަވެސް ސާނިޔާއަކީ މިރަށު ކުއްޖެއްނޫނެވެ. ސާނީ މިރަށަށްއައީ އޭނާގެ މަންމަވެސް އެދުމުގެ މަތިން ތަޖްރިބާގެގޮތުން ބޮޑުތަނެއްގައި ފުރަތަމަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއެވެ. ސާނިޔާ މިރަށުގައި ހުންނަނީ...

ޖިންނީންގެ އުނދަގުލުގައި އުޅެ ދުނިޔެ ދޫކުރި ޒުވާނެއް!

ޖިންނީން އިންސީންނަށް ގޯނާކުރާނެ ވާހަކައާއި ފަހު ޒަމާނުގައި އެފަދަ ކަންތައް އާންމުވެގެން ދާނެ ވާހަކަ އިލްމުވެރިންނާއި ރުގުޔާކިޔަވާ ފަރާތްތަކުން އިސްލާމްދީނުގެ މަސްދަރުތަކުގެ އަލީގައި އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.  މިކަމަށް ބާރުލިބޭ އެތަކެއް ހެކި މިކުޑަކުޑަ...

ފުރަތަމަ ފެންނަ އިރު ދޭ މެސެޖް

ދެބެން ކައިވެނިކޮށްގެން ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށް ދަނީއެވެ. މިދެބެންގެ ދިރިއުޅުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނުން އެކަކުގެ ހަޔާތުގައި މައްސަލަ ޖެހެންފަށައިފިއެވެ. އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ބަސްނާހައި ފިރިމީހާއަށް ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން...

ބިންވަޅު ނެގުނު ފިޔަވަޅުވަނަ 6ބައި

ސިޓީ ކިއުމަށްފަހު އެ އޮތް ތާނގާ ނޭނގޭގޮތަށް ބޭއްވިއެވެ. އިރުގަނޑަކު ކޮޓަރީގައި އެކަމާ ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ތެދުވެ ވިސްނުން އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އައިޝްއަކަށް އެކަން ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. ދެން...

. ޖިލްބާބަކީ ޝިފާއެކެވެ. އަދި ރަށްކަލެކެވެ

އަޅުގަނޑަކީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅޭ އުމުރުން 24އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ހިއްސާ ކޮއްލަނީ ތިޔަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޙުންނާއި އުޙްތުންނަށް ޢިބްތަކަށްޓަކައެވެ. އަދި  ﷲއާއި...

ބިންވަޅު ނެގުނު ފިޔަވަޅު 5 ވަނަ ބައި

  ދުވަސްތައް ރެއަށްވެ ރޭ ދުވާލަށްވެ، ދައުރުވަމުން ދިޔައެވެ. އައިޝް ކެތްތެރިކަމާއެކު ދުވަސް ތައް ގުނަމުން ދިޔައީ މާލެ ދެވޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ދިރިއުޅުން ރަށަށް ބަދަލުކުރިތާ 6 މަސް ފާއިތުވެގެން ދިއައިރު އައިޝްގެ...

މަގޭ ދަރިފުޅާ(3 ވަނަބައި)

ލިޔުއްވީ: މާޝާ "ލީނާ... ލީނާ... ލީނާ..." މަންމަގެ އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް އަހަރެންގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން މަންމަ ގޮވާ އަޑު އަހަންނަށް އިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއަޑު އިވެނީ ވަރަށް ދުރުންނެވެ.  "އަޔާން... އަޔާން... މަންމަގެ ދަރިފުޅާ..."...

ބިންވަޅު ނެގުނު ފިޔަވަޅު 4 ވަނަ ބައި

އައިޝްއާއި ކުޑައަލިބެ ހިނގަމުން އައިސް އާތިފްގެ ގޭދޮރުމައްޗަށް އެރި އިރު ދޮރު ހުރީ ހުޅުވާފައެވެ. ސަލާންގޮވާލުމުން ގޭތެރެއިން އާތިފްގެ މަންމަ ސަލާންބަލައިގަތެވެ. އަދި ގެއަށް ވަނުމަށް ބުންޏެވެ. ގޭތެރޭގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި ކުޑައަލިބެ...

ބިންވަޅު ނެގުނު ފިޔަވަޅު(3 ވަނަ ބައި)

އައިޝްގެ ހިތަށް ކުރަމުންދިޔަ އިޙްސާސްތަކާއި ލިބެމުންދިޔަ ވޭން ދެކޭނެ އެއްވެސް މީހަކުނެތެވެ. އަނެއްކާވެސް ހަދާނެގޮތެއް ނޭގި ގޭ ދޮރުމަތީ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަމުން ދިއައެވެ. ގެއަށް ވައްދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. އިރު އޮއްސެމުން ދަނީއެވެ....

މަގޭ ދަރިފުޅާ(2 ވަނަބައި)

ލިޔުއްވީ: މާޝާ އެއީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަންނަށް ހީވަނީ އޭގެ ފަހުން އެތައް އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ ހެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެހަނދާން އަހަރެންގެ ހިތުގައި ވަނީ ދެންމެ ވީ...

ހަޤީޤީ ޙާދިޘާ: މަސްޖިދުއްނަބަވީއިން ލިބުނު ގެރިމެޓާ

މިދިޔަ އަހަރު ފިނިމޫސުމުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގައި ﷲގެ ހެޔޮރަޙުމަތުން ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ކުރިން މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ރަށްކޮޅުގައިވާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނާއި އެކު ބިނާކުރެއްވި އެކަލޭގެފާނުގެ...

ބިންވަޅު ނެގުނު ފިޔަވަޅު(2 ވަނަ ބައި)

އިރުގެ އަލިކަން ބިމަށް ފާޅުވެ، ދޫނިތައް އެސޮރުމެންގެ ފަތިހުގެ ނާސްތާއަށް ދަތުރުކުރާ މަންޒަރަކީ އައިޝްގެ ހިތައް އުފަލާއި ހިންހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ މަންޒަރަކެވެ. މާލެ ފަދަ ހަލަބޮލި ތަނެއްގައި ދިރިއުޅެފައި ވުމުން އެފަދަ މަންޒަރެއް...

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާ ބިމަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުން 4

ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑަށް އުފުއްލެވުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާލު އިމުރާނުގެ 54 ވަނަ އާޔަތާއި 55 ވަނަ އާޔަތުގައި ބަސްފުޅު ޥަޙީކުރައްވައެވެ. وَمَكَرُ‌وا وَمَكَرَ‌ اللَّـهُ ۖ وَاللَّـهُ خَيْرُ‌ الْمَاكِرِ‌ينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ...

ކޮންމެ ނެވާއެއް

އިންސާނުންނަށް ބުއްދިއާއި ފިކުރުކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން ދެއްވާފައިވަނީ ހެވާއި ނުބައި ދެނެގަނެ، ދެ ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށެވެ. މަދު ބަޔަކު ނޫނީ ލިބިފައިވާ ބުއްދީގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ....

މަގޭ ދަރިފުޅާ..( 1ވަނަބައި)

ވާހަކަ ލިޔުއްވީ: މާޝާ   "މަންމާ، ޔާން ބަސް އަހާނަމޭ... ބަސް އަހާނަމޭ... ބަސް އަހާނަމޭ... ބަސް އަހާނަމޭ... މަންމާ ޔާންއާ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ ޕްލީޒް... ޕްލީޒް... ވާހަކަ ދައްކަބަލަ... ވާހަކަ ދައްކަބަލަ... މަންމާ، ބުނެބަލަ ޔާން...

ބިންވަޅު ނެގުނު ފިޔަވަޅު)1 ވަނަ ބައި)

އައިޝްގެ އުމުރުން އަދި އެންމެ 18 އަހަރު ފުރުނީއެވެ. އާއިލާ އެންމެންގެ އެދުމުގެ މަތިން ދެމީހުން ދަސްކުރުމަށް ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމެއް ނެތި ހަޔާތުގެ ދަތުރުފެށީ އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ދިޔުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ދިރިއުޅުމަކީ ކިހާ...