ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމް

އަބްދުއްރަީމް މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ ރަށްފުށުގެ ތަރައްޤީގެ އާމަރުހަލާއެއް ފެށިފައެވެ. ރައްތަކާއި އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަނީ ކައުންސިލުތަކެއް އުފެދިފައެވެ. މިއީ ރައްތަކުގެ ކުރިއެރުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެނެއުމަށްޓަކާ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމަށްޓަކާ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ނިޒާމެވެ.

ފެންބޮކީގެ ވާހަކަ

ފެންބޮކި ނުވަތަ ސައިބޯނި ބޮއްކަކީ ފެންނައިރު ވަރަށް ރީތި އެއްޗެކެވެ. ބައެއް ކުދިން ފިހާރަތަކުން ފުޅިފުޅި ގަނެގެން ވެސް ވަރަށް ރީތި ކުލަކުލައިގެ ބޮކި އަރުވާހަދައެވެ. އެކަމަކު އެ ސައިބޯނި ނުވަތަ ފެން ބޮއްކަކީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އުމުރު ކުރު އެކައްޗެވެ. އެއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ލޮލަށް ފެންނަ ރީތި މަންޒަރެކެވެ.

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ޑރ.ޢަބްދުލް މުޙްސިން މުޙައްމަދު “ތުއްތު ކުއްޖާ އުފަންވާއިރު ދެކޮނޑު ދޭތެރޭ ބޮލެއް ހުރެއެވެ. އެބޮލުގައި އުނގެނުން ތައްޔާރަށް އޮތް ސިކުނޑިއެއްވެއެވެ. ނަމަވެސް އެސިކުނޑީގެ ތަފާތު ބައިތައް (ބަހުރުވަޔާއި ހިސާބާއި ހެވާއިނުބައި ވަކިކުރުމާއި ޝުޢޫރުތަކާއި އެނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ

ސިއްހަތު ރަނގަޅު މަޔަކަށްވުން

  ކުއްޖަކު ލިބުމަކީ ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެބޮޑުއުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމަކީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައިވާ ތަބީޢީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިނގާކަމެކެވެ. ކޮންމެ ދެމަފިރިޔަކީވެސް  އެދެމަފރިޔަކުވެސް  ލިބޭ ދަރިފުޅަކީ ޞިއްހަތު ރަނގަޅު ހެޔޮހާލުގައި އުފަންވާ ކުއްޖަކަށް ހަދަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މަޔަކާއި ބަފަޔަކުވެސް ލިބޭ ދަރިފުޅާ މެދުގައި ކުރަމުންއަންނަ އުންމީދު ފުރި

ނުފޮހެވޭނެ ހިތާމައެއް..!

ލިޔުނީ: ފަތިސްތަރި ޞޮފާ / 27  ފެބްރުއަރީ 2014 ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތް ! އިންތިހާއީ ބޮޑު ތަދެއް ލަގޮނޑިއަށް ލިބިގެން ދިޔައީ އެ އަންހެނާގެ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުށަކާނުލައި، އެ އަންހެނާ އަށް ލިބުނު “އަނިޔާ” ގެ ޚަބަރު ހެނދުނު ހެނދުނާ ހަވީރު ސައިޓުން ކިޔަން ފެށުމުންނެވެ.

މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟

މާރުކޭޓުން ގަންނަ މަހުގެ ކޮލެޓީ އާ މެދު ވިސްނާލެވޭތޯ؟ މާލޭ މަސް މާރުކޭޓްގައި ވިއްކާ މަހުގެ ބޮޑު ބައި ހުންނަނީ ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާން ކަމުދާ ވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށްވެސް ގޯސްވެފައިކަން މާރުކޭޓްގައި ތާޒާ މަސް އަދި ކާން ކަމު ނުދާ މަސް މީހުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބޯޑަށް ބަލާލީމަ ޔަގީންވެއެވެ.

ސޯޝަލްނެޓްވޯކްތަކާއި މެދު ވިސްނާލަމާތޯ!( 1ވަނަ ބައި)

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު އެއާ ނުލައި ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވެފައިވާ ވަޞީލަތެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކިޔަވާކުދިންނާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރަތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މިއަދު އިންޓަރނެޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ވަޞީލަތަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައިވެސް މުވާޞަލާތުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެކައްޗަކީ ސޯޝަލްނެޓްވޯކްތަކެވެ. އެގޮތުން ފޭސްބުކް،

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު( 1ވަނަ ބައި)

  ދެލޮލުގެ ނޫރުފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވާފައިވާ އަގުބޮޑު ޖައުހަރެކެވެ. އެ ޖައުހަރު އަޅުގނޑުމެނަށް ދެއވާފައިވަނީ އެ ދެކޭ މީހުންގެ ލޮލަށާއި ހިތަށް ފިނިކަންލިބޭފަދަ ގޮ

ތިމާގެ ދަރިން ހަލާކުގެ ތެރެޔަށް ވައްޓާނުލަށްވާ

ކުޑަކުދިންނަކީ މާދަމާގެ މުސްތަގްބަލެވެ. ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ގުޅިފައިވަނީވެސް ހަމަ އެ ކުޑަކުދިންނާއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތުއްތު ދަރިންނާއެވެ.  ޝައްކެތްނެތެވެ. ތުއްތު ތުއްތު އެ ދަރީންނަކީ ﷲ ދެއްވާ ވަރަށްވެސް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދިންނާއި

ތެލަސީމިއާ އަކީ ކޮބާ؟

ތެލަސީމިއާ އަކީ ލޭގައިވާ އާދަޔާޚިލާފުކަ،ކަމެކެވެ. މިއީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ވާރުތަވާކަމެކެވެ. އެހެން އެއްވަސް ގޮތަކުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. ބަލީގައިވާގޮތަކީ ލޭގައި ހިމެނޭ ހީމޯގުލޯބިން(އެޗް.ބީ)

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލާމެދު ދަރިފުޅު ހޭލުންތެރިކުރުވާނީ ބެލެނިވެރިޔާތަ

ޖަވާބަކީ “އާއެކެވެ” ހަމައެކަނީ އޭގެ ނުރައްކާތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަނީއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ލިބޭގެއްލުންތަކާ އޭގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެ ތިބެވޭނެ ހުނަރުތައްވެސް އުނގައްނައިދޭނީއެވެ. އާދޭހެވެ! މިކަމާ ޚިޔާލުތަފާތުވާ

ޝަރްޢީ ކޯޓުގައި، ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކައިވެންޏަކީ،ވަރަށް މާތް އަދި އެހައިމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދެއްގައި ކުރެވޭ ޢަޤުދެކެވެ. ކައިވެނި ކުރިކަން އެހެންމީހުންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ކައިވެނީގެ ވަލީމާ ބޭއްވުމަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ކައިވެނި ޞައްޙަވާނީ ކައިވެނީގެ ރުކުންތަކާއި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ. ކައިވެނީގެ ރުކުންތަކަކީ، ކައިވެނީގެ ޢަޤުދާއި ވަލީވެރިޔާގެ ވަލީއާއި، ޢަދުލުވެރި ދެހެކިންގެ ހެކިބަހާއި، ކައިވެނީގެ ރަނެވެ. މިނޫނަސް ކައިވެނި ކުރުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.

ޙިކުމަތުގެ ބަސް

ޙިކުމަތުގެ ބަސް މިއީ ޝައިޙް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ލިޔުއްވާފައިވާ ވަރަށް އިބްރައްތެރި ބަސްތަކެކެވެ. ބަސްތަކަކީ ޙިކުމަތްތެރި މުހިންމު ބަސްތަކަކަށްވާތީ ހެޔޮބަސްގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހިއްސާކުރަމެވެ. އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ޣަރަޤުވެ މަރުވާ މީހުން

ކަނޑަށް ޣަރަޤުވެ މަރުވާ މީހާގެ ފުރާނަ ހިއްޕަވަނީ ސީދާ މާތް ﷲ ތޯ އެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ އޭނާގެ ހުރިހާ ދަރަންޏެއް އޭނާގެ ކިބައިން ޢަފޫކުރައްވާނެތޯ އެވެ؟ ކަނޑަށް ޣަރަޤުވެ މަރުވާ މަރުވުމަކީ، ޝަހީދު މަރެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެ އެވެ. الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ދިވެހިރާއްޖެ އެއިޑްސްގެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި

އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް މިވަޤުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޞިއްޚީ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ އެއިޑްސް ބައްޔެވެ. ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ މި ބަލި މުޅިދުނިޔޭގައި ސާލެއްހެން މިހާރު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެތައް މިލިޔަން ބަޔަކު މަރުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި އެބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރުގެ އަޑުވެސް ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ.

ބިދޭސީން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެން މަޖްބޫރުކުރީ ކުންފުނިތަކުން

ބިދޭސީން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެން މަޖްބޫރުކުރީ ކުންފުނިތަކުންނެވެ. އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ ދިވެހި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އެމީހުންނާއި މެދު ރަނގަޅަށް އަމަލުކުރާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިވެރިންވެސް އުޅެއެވެ. އިންޑިޔާކަނޑުގައި ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ގިނަފަރާތްތަކުން ސިފަކުރަނީ އަމާންކަމާއި ސުލްހަވެރި އެއްބައިވަންތަ އެކުވެރި ރައްޔިތެއްއުޅޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގައުމަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަ އެކިފަރާތްތަކަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމުގައި ނަމޫނާ ބައެއްގެ […]

އިބުރަތްތެރިވާހަކަ: އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިޔާ

އަބޫ ޙަމްޒާ އައްސުއްކަރީ ރަޙިމަހުﷲއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަވައްޓެރިންނަށް ވަރަށް ހެޔޮކޮތް ހިތާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ސިޔަރަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އިމާމު ޙާފިޡު ޛަހަބީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވަނީ “އެކަލޭގެފާނަކީ މީސްތަކުންނަށް އަޅާލާ ޢިލްމުވެރިޔެއް ކަމުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޙަދީޘް ކިޔަވަން

……………………….ފަތިސްނަމާދު

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުގައި އެއިގެ އަވައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭބަޔަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤައުމުގެ ޒުވާނުންކަން ކަށަވަރެވެ. މިޒަމާނުގެ ކުއްޖަކަށް ގޮވާލުމަށްފަހު މަންމަ ދަރިފުޅާއޭ އަވަހަށް ނިދާ އަވަހަށް ހޭލުމަށް އާދަކުރާށޭ ބުނެފިނަމަ އެ މަންމަ އަކީ މިވަނީ “ކަޓް” މަންމަ އަކަށެވެ. ބޯދާ ޚިޔާލުގެ މުސްކުޅި މަންމަ އަކަށެވެ.

ޖާހިލު ކަމަކީ ބަނބުކޭލުގެ ކަރުގަނޑުން ދުޅަ ބައްޔަށް ބޭސްކުރާންވެސް ޖެހިދާ ކަމެކޭ

ފުވައްމުލަކު ފާމުދޭރި ކިލެގެފާނުންގެ ކަރިއްޔަ މުޙައްމަދު ދީދީ ފެންފުށީ ގަނޑުވަރު ޢަލިދީދީ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވިޔޭ. ބަނބުކޭލަކީ މާއިހަކު މިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެއްޗެއްނޫނޭ. ބަނބުކެޔޮ ގަސް އިންޑިޔާއިން މިރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ގެންނެވީ، ތިމަންގެ ކާފައި ކަލޭގެފާނުންގެ ބަފައިކަލުންނަށަވި