Saturday, July 31, 2021

އިންޓަރނެޓް ޑިއުޓީ.ކޮމްގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

މިހާރަކަށް އައިސް ފޭސްބުކްފަދަ ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ ސޯސިއަލް ނެޓްވާރކްތަކުގައި ހޯމްބޭސްޑް ބިސްނަސް އިންޓަރނެޓް ޑިއުޓީ.ކޮމް ގެ ނަމުގައި އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އިސްތިހާރުކުރަމުންނެވެ. ސައިޓް ބަލާ ލާ މީހަކަށް އެއީ ގޭގެ...

ސޯޝަލްނެޓްވޯކްތަކާއި މެދު ވިސްނާލަމާތޯ!( 1ވަނަ ބައި)

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު އެއާ ނުލައި ދިރިއުޅެން އުނދަގޫވެފައިވާ ވަޞީލަތެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކިޔަވާކުދިންނާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރަތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މިއަދު އިންޓަރނެޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ވަޞީލަތަކަށްވަނީ ވެފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައިވެސް މުވާޞަލާތުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި...

ވައިރަސް އަރައިގެން ޕެން ނުވަތަ ހާރޑްގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ގެއްލުމުން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟

މިހާރަކަށް އައިސް ކޮންޕިއުޓާރ ވައިރަސް ތައް ވަނީ ވަރަށް އާންމުވެފައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ވައިރަސް ފިލުވާލުމަށް ތަފާތު ޕުރޮގުރާމްތައްވެސް އަންނަނީ އުފައްދަމުންނެވެ. އާންމުކޮށް ވައިރަސް އަރަނީ ގިނަ މީހުން ބޭނުން ކުރާ...

ލެޕްޓޮޕުން ހަމުގެ ކެންސަރ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

simla ahmed ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑު މަތީގައި ލެޕްޓޮޕް ބަހައްޓައިގެން އޭގެ ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް ހަމުގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ގޭމް ކުޅުމަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްކުރުމުގައި...

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމެއް

އިންޓަރނެޓަކީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުވެފައިވާ ވަސީލަތަކަށްވާއިރު ސޯސިއަލް ނެޓްވޯރކްތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރާ ފަރާތްތައް ވަރަށް މަދެވެ. ހާއްސަކޮށް ފޭސްބުކް ޓްވިޓާރ ފަދަ ނެޓްވާރކްތައް އަންނަނީ ގިނަ ދިވެހިންވެސް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ...

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބުރޯޒާރ ތަކުގެ ފަހުގެ ވާރޝަންތައް ޑައުންލޯޑް ކުރަށްވާ

އިންޓަރނެޓް މިވަނީ އާންމުވެ އޭގެ މުހިންމުކަން އިންތިހާއަށްބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ވެފައެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ، އިންޓަރނެޓް ބޭނުން ނުކުރާ ރަށެއް ރާއްޖޭގައިނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޓަރނެޓްގެ ސްޕީޑްގައި އެކި ރަށްތަކުގައި ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ....

ދުވާލަކު އެތައް ސަތޭކަ ޑޮލަރެއް ގޭގައި ހުރެގެން ހޯދާނެ މަގެއް..؟

"ފަސޭހަކަމާއި އެކު ގޭގައި ތިބެގެން ކުދިން ބަލަމުން ރަނގަޅު އާންމުދަނީ އެއް ހޯދިދާނެއެވެ. މިފަދަ ވަޒީފާއަކަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންޕިއުޓާރ އަދި އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަންއެކެވެ.  މި މަސައްކަތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗައް އެތައް ސަތޭކަ ޑޮލަރ...

މެކްއޯއެސްގައި ތާނައިން ލިޔާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯ

މެކް އޯއެސް އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް އާންމުވަމުން އަންނަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެކެވެ. މިހާރުވެސް އަދި ކުރިންވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައީ ވިންޑޯސް ނަމަވެސް މިހާރު އެހެނިހެން އޯއެސްތައް ބޭނުންކުރާ...

އިންޓަރނެޓު މެދުވެރިކޮށް ފޭރޭ މީހުންގެ އަމަލުތަކަށް ސަމާލުވަމާތޯ!

 އިންޓަރނެޓަކީ މިހާރު ގިނަބަޔަކަށް އެއާ ނުލާ އުޅެންއުނދަގޫ އެއްޗަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މިޒަމާނުގައި ހުރިހާކަމެއްހެން  މިވަނީ އިންޓަރނެޓާއި ގުޅިފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ކޮންމެ ކުރިއެރުމެއް، ކޮންމެ އާ...

ވިންޑޯސް އޯއެސް އަލާފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރު އެޕަލް އޯއެސް އާ އެއްގޮތަށް ފެންނާނެ ގޮތެއް ހަދަން...

މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުން އާންމުކޮށް ތީމް ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ. މިގޮތުން ނޮކިއާ ފޯނަށް އައިފޯން ތީމް އާއި އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސް ހުންނަ ފޯނުތަކަށްވެސް ތަފާތު ތީމްތަށް އިންސްޓޯލްކުރެއެވެ. މިގޮތަށް އިސްޓޯލްކުރާ  ތީމްއިން...

ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުންފުޅުވާ ސޮފްޓްވެއާރތަށް ޑައުންލޯޑްކުރަށްވަން ބޭނުންފުޅުތޯ؟

ކޮންޕިއުޓަރު ބޭނުންފުޅުކުރަށްވާ ފަރާތްތަކުން ބައެއްފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާރތަށް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ނުލިބިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް ވައްތަރުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް އަންނަނީ އެކި ބަދަލުތަކާއި އެކު ތަފާތުވަމުންނެވެ. ތަރައްޤީކުރެވެމުންނެވެ. ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަންއެއްވެސް ތަފާތު...

ވިންޑޯސް އޯއެސް ދޫކޮށްލައްވަން ބޭނުންފުޅު ފަރާތްތަކަށް

ކޮންމެ ބޭފުޅަކީވެސް ކޮންޕިއުޓާރ ބޭނުންކުރާ މީހެކެވެ. އަދި މިއަދުގެ މުޖުތަމައު ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރުން ކޮންޕިއުޓާރއާއި ނުލާ ދިރިއުޅުމަކީ ނުހަނު އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން  އަޅުގަނޑު މި ލިޔުމުގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ވިންޑޯސް ދޫކޮށްލަވާ...

ފަސޭހަކަމާއި އެކު މޮބައިލް ފޯނުތަކުން ދިވެހި ސައިޓްތައް ބަލާނެ ގޮތް

ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު ދިވެހިންވެސް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް އަލައް ތަޢާރަފްވާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ބޭނުންވެސް ދިވެހިން   އަންނަނީ ހިފަމުންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އިންޓަރނެޓާއި ސޯސިއަލް ނެޓްވާރކްތަކުގެ ބޭނުން އިންތިހާ...

ދިގުވީޑިއޯ އެއް ޔޫޓިއުބަށް އަޕްލޯޑް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ސުވާލަކީ ވަރަށް ދިގުވީޑިއޯވެސް ޔޫޓިއުބުގައި ހުރެއެވެ. އެހާދިގު ވީޑިއޯ ޔޫޓިއުބަށް އަޕްކުރަނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލެވެ. މިއީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަބޭފުޅުންނަށް އެނގިފައިވާ ޖަވާބަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެނީ ޔޫޓިއުބަށް ވީޑިއޯ...

ޓަންޒިލް, ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވެބްސައިޓެއް

އިންޓަނެޓްގައި ވެސް ހޭދަ ކުރާ ވަގުތު ތަކަކީ ބޭނުންތެރި ވަގުތު ތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ޓަންޒިލް އަކީ ކޮށްއެއްޗެއްތޯއެވެ؟ ޓަންޒިލް އަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވެބްސައިޓްއެކެވެ. މިވެބްސައިޓް އަކި އިރާންގެ...

ފަސޭހަކަމާއި އެކު އޮންލައިންކޮށް ފޮޓޯ އެޑިޓްކުރެވިދާނެ 3 ވެބްސައިޓެއް.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކޮންމެ ރައްޓެއްސަކީވެސް ފޮޓޮގްރާފަރެކެވެ. ފޮޓޯ ނެގުމަށް ވަކިޚާއްޞަ ކެމެރާއެއް އަތުގައި އަބަދު ނުގެންގުޅުނުނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފޮޓޯ ނެގޭ ފޯނެއް ގެންގުޅެއެވެ. އެއީ އެމް އެމް އެސް ފޮނުވުމުގެ...