ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ

ވާއު! އިނާޝާ ކޮޓަރީގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ފުންކޮށް ނަޒަރުހިންގާލިއެވެ. އަދި ދޮރުލައްޕާލިގޮތަށް ދެއަތްދަމާލުމަށްފަހު ކޮޓަރިތެރޭގައި އެނބުރެންފެށިއެވެ. ހީވަނީ ކުޑަކުއްޖަކު ” އެނބުރޭކޯ” ކުޅޭހެންނެވެ. ދުވެފައިގޮސް އެނދުމަށްޗަށް އުޑުތިލަމަތިން ވެއްޓިގަތެވެ. ދެއަތުން އެނދުގެ ގޮދަޑިއަށް ފިތާލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ތެދުވެ ރިމޯޓްނަގާ އޭސީ ޖައްސާލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ.

ބައްޕައެއްނެތެވެ.

ސާނިޔާއަކީ އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒްގެ ޓީޗަރެކެވެ. ނަމަވެސް ސާނިޔާއަކީ މިރަށު ކުއްޖެއްނޫނެވެ. ސާނީ މިރަށަށްއައީ އޭނާގެ މަންމަވެސް އެދުމުގެ މަތިން ތަޖްރިބާގެގޮތުން ބޮޑުތަނެއްގައި ފުރަތަމަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީއެވެ. ސާނިޔާ މިރަށުގައި ހުންނަނީ ސަނިޔާގެ ދުވަސްވީ ރަހްމަތްތެރިއެއްކަމަށްވާ ނަސީމާއްތަ ގޭގައެވެ. ނަސީމައްތަވެސް ސާނިޔާއާ ދޭތެރޭ ދެކެނީ އޭނާގެ އުފަންދަރިއެއް ފަދައިންނެވެ. ސްކޫލް ވަގުތުތައް ފިޔަވާ ސާނިޔާގެ

ނ.ޅޮހީގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ހަނގުރާމަ ފަސްގަނޑު

އުސް ފަރުބަދަދަތަކަކީ ދިވެހިންގެ ނަސީބުގައިވާ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ހިންދީ ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ފަރުބަދަމަތީގެ މަންޒަރުތަކަކީ އެ މަންޒަރުތައް ހަމަލޮލުން ދެކިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަދަ މަންޒަރުތަކެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް “ޤަޔާމަތުސޭ

ކުށްވެރިންގެ ޙައްޤުތަށް މާގިނަ ނުކުރައްވާށެވެ.

މަދުފަހަރެއްގައި މީހަކު ކުށަކާނުލާ ނުވަތަ ނުހައްޤުން ހައްޔަރުކުރެވުނުކަމުގައިވިއަސް ގިނަފަހަރަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރެވިފައި ހުންނަނީ ބޮޑެތިކުށްތައް ކޮށްގެން ކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކުން ކުޑަމިންވަރެއްވެސް އުނިވޭތޯ ފާރަވެރިވާ އެތައްބަޔަކުތިބެއެވެ.

ކަސްތޮޅު

    ޖަލުގެތޭރި ތަކުގެތެރެއިން ވަންނަ އަލި ދޯދިފަށެއް ފިޔަވާ އެއްވެސް އަލިކަމެއްނެތެވެ. ތަނަށްވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަން ނަގާލީ ބަރުހެލި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނަ ބޫޓެއްގެ އަޑެވެ. ޖޯން އިސްއުފުލާލާފައި ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިހުރި މީހާއާދިމާލަށް ފައިންފެށިގެން ބޮލާހަމަޔަށް ބަލާލިއެވެ. ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރުން ސިހޭގޮތްވިއެވެ. އެމީހަކު ދެނެގަނެވުނީ ގިނައިރުތަކެއްވަންދެން ބެލިފަހުންނެވެ. ޖޯންގެ ދެލޯ ބޯޑުވިއެވެ. އަނގަ ހާވިއެވެ. ވާހަކަދައްކަންބޭނުންވި ނަމަވެސް

ގުޑްބާއި

  ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ އެކެއްޖެހީއެވެ. މުޅިމާހައުލުވެސް ނިދާފައިވާ ކަހަލައެވެ. އެއްވެސްމީހެއްގެ އަޑެއްބަޑެއް ނީވެއެވެ. ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ނަމަވެސް މިދަންވަރުގެ ވަގުތުގައިވެސް ނިދުމުގެ