ބީވެގެން ގޮސްފައިވާ މަލިކު

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ނާޖިޙު، ހުޅަނގުއައްސޭރި / މަރަދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ މިއީ މަލިކައި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ލިޔާ ދެވަނަ ލިޔުމެވެ. މީގެ ފުރަތަމަ ލިޔުން އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާނީ މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެލިޔުން އަރުވާފައިވަނީ www.raajjeislam.com އަށެވެ. މިފަހަރުގެ މިލިޔުމަކީ www.heyobas.com ގައި މަލިކައިބެހޭ ލިޔުމެއް ލި