ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބާރުކަމަށް ދައުވާ ކުރާ އެމެރިކާގެ ނިމުން

 މިއަދު އެމެރިކާ އެދަނީ ދަރަނީގެ ބޮޑު ކަނޑެއްގައި ޣަރަޤުވަމުންނެވެ. އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ސާދަ ޓްރިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ޚަރަދަށްދެއެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކަމަށް ވާ އިރު އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކޮބައިތޯއެވެ؟ ހިއްސާދާރުންނާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް ބޮންޑު ގޮތުގައިވާ ދަރަނީގެ ހިސާބް 14.3 ޓްރިލިއަނަށް އަރައެވެ.

ފެންބޮކީގެ ވާހަކަ

ފެންބޮކި ނުވަތަ ސައިބޯނި ބޮއްކަކީ ފެންނައިރު ވަރަށް ރީތި އެއްޗެކެވެ. ބައެއް ކުދިން ފިހާރަތަކުން ފުޅިފުޅި ގަނެގެން ވެސް ވަރަށް ރީތި ކުލަކުލައިގެ ބޮކި އަރުވާހަދައެވެ. އެކަމަކު އެ ސައިބޯނި ނުވަތަ ފެން ބޮއްކަކީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އުމުރު ކުރު އެކައްޗެވެ. އެއީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށް ލޮލަށް ފެންނަ ރީތި މަންޒަރެކެވެ.

……………………….ފަތިސްނަމާދު

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުގައި އެއިގެ އަވައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭބަޔަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤައުމުގެ ޒުވާނުންކަން ކަށަވަރެވެ. މިޒަމާނުގެ ކުއްޖަކަށް ގޮވާލުމަށްފަހު މަންމަ ދަރިފުޅާއޭ އަވަހަށް ނިދާ އަވަހަށް ހޭލުމަށް އާދަކުރާށޭ ބުނެފިނަމަ އެ މަންމަ އަކީ މިވަނީ “ކަޓް” މަންމަ އަކަށެވެ. ބޯދާ ޚިޔާލުގެ މުސްކުޅި މަންމަ އަކަށެވެ.

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެންކަނބަލުން

އާދެ، ހަމަ ކަށަވަރުންވެސް މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އަޅުވެތިވުމަށެވެ. “އަޅުކަންކުރުން” މިބަހުގެ މުރާދަކީ ރެ އާއި ދުވާލު ސައްވީސް ގަޑިއިރު މިސްކިތުގައި ނުވަތަ މުޞައްލަމަތީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަންތައްކުރުމުގައި

ޚިދުމަތުގެ މީހެއް ކަމުގައި ވާށެވެ!

ޚިދުމަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެއީ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމެވެ. މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޓަކައި އެހެން މީހަކަށް ޚިދްމަތްކޮށްފި އަޅަކު އަމިއްލަ އެދުމުން އެއްކިބާކޮށް ނަފްސް ޠާހިރުކޮށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބާރުކަމަށް ދައުވާ ކުރާ އެމެރިކާގެ ނިމުން

މިއަދު އެމެރިކާ އެދަނީ ދަރަނީގެ ބޮޑު ކަނޑެއްގައި ޣަރަޤުވަމުންނެވެ. އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ސާދަ ޓްރިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ޚަރަދަށްދެއެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކަމަށް ވާ އިރު އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކޮބައިތޯއެވެ؟ ހިއްސާދާރުންނާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށް ބޮންޑު ގޮތުގައިވާ ދަރަނީގެ

ފަތިސްނަމާދު….

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުގައި އެއިގެ އަވައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭބަޔަކީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤައުމުގެ ޒުވާނުންކަން ކަށަވަރެވެ. މިޒަމާނުގެ ކުއްޖަކަށް ގޮވާލުމަށްފަހު މަންމަ ދަރިފުޅާއޭ އަވަހަށް ނިދާ އަވަހަށް ހޭލުމަށް އާދަކުރާށޭ ބުނެފިނަމަ އެ މަންމަ އަކީ މިވަނީ “ކަޓް” މަންމަ އަކަށެވެ. ބޯދާ ޚިޔާލުގެ މުސްކުޅި މަންމަ އަކަށެވެ.

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަމާތޯއެވެ؟

ާއާދެ، ވިސްނާލަންވީ ކޮންކަމަކާއި ހެއްޔެވެ؟ ވިސްނާލަންވީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއިމެދުގައެވެ. ތިމާއަކީ އަބަދުގެ ދާއިމަށް މިދުނިޔެމަތީގައި ޣާފިލްކަންމަތީ އުޅެވޭނެ މީހެއްނޫންކަން ވިސްނާލާށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު އިސްލާހު ކުރަން އަވަސް ވެގަނެ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއްނޫން ކަން ދަންނާށެވެ

މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެންކަނބަލުން!

އާދެ، ހަމަ ކަށަވަރުންވެސް މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އަޅުވެތިވުމަށެވެ. “އަޅުކަންކުރުން” މިބަހުގެ މުރާދަކީ ރެ އާއި ދުވާލު ސައްވީސް ގަޑިއިރު މިސްކިތުގައި ނުވަތަ މުޞައްލަމަތީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ އަޅުކަންތައްކުރުމުގައި މަޝްޣޫލްވެއުޅުމުގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. އެއިގެ މުރާދަކީ މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޝަރީކް ކުރުމުން ދުރުހެލިވެ ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ، އާދެ، ކޮންމެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ޒިއްމާއެކެވެ. ވާޖިބެކެވެ.