މުސްލިމް ޤައުމެއްގައި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ކައިވެނި ކުރެވިދާނެބާ؟

މިދޭތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ މީޑިޔާތަކުގައި ރަތް ސުރުޚީއަކުން ފަވާލެވުނު ކަމަކަށް ވެގެން ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ. ރެސޯޓެއްގައި ބޭރުބައެއްގެ ރަމްޒީ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގައި ބަދްއަޚްލާޤީ ބަސްތަކެއް ދިވެހިބަހުން ބޭނުންކޮށްގެން، ހިންގާފައި އޮތް މުޢާމަލާއެއް ކަމުގައި ވެއެވެ

މިސްކިތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى . أَمَّا بَعْدُ ! ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ރައްޓެހިނާއި ދަންނަ މީހުން އަޅުގަނޑާ ކުރަމުންދާ ސުވާލެކެވެ. އަދި ބައެއް ކައުސިލް އޮފީސްތަކުން މިމައްސަލާގައި އަޅުގަނޑަށް ސިޓީވެސް ފޮނުވަމުން އެބަ ދެއެވެ. ސުވާލަކީ: ޢީދު ނަމާދު މިސްކިތުގައި ކުރުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟ ޢީދު ނަމާދު ކުރުން އައުލާވެގެންވަނީ މިސްކިތުގައިތޯ ނުވަތަ ހުސް މައިދާނުގައިތޯއެވެ؟ މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ޝައިޚުން އެއީ ބިދުޢައެއް ކަމުގައި […]

ޢީދު ދުވަހާއި ހުކުރު ދުވަސް އެއްދުވަހަކަށްވުމުން ހުކުރު ނަމާދު ނެތިދާނެބާއެވެ!

ޢީދު ދުވަހާ ހުކުރު ދުވަސް ދިމާވުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އެމީހުންގެ ދެޢީދު ދުވަސް އެއް ދުވަހަކާ ދިމާވެ، ދެއުފަލުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މާތް، ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މިއުފާވެރި ދުވަހުގައި ދެނަމާދުކުރަން އެބަ އޮވެއެވެ. އެއީ ޢީދު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދެވެ. ހުކުރު ނަމާދަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ ފަރުޟު ނަމާދެކެވެ.

ޢީދު ނަމާދު ކުރުން ރަނގަޅީ މިސްކިތުގައިތޯ ނުވަތަ ސަހަރާގައިތޯ، އަދި މިސްކިތުގައި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސުވާލެކެވެ. ޢީދު ނަމާދު ޞަޙަރާއަށް ނިކުމެ ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާމެދު رَسُولُاللَّهِގެ އަރިހުން ސާބިތުވަނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އަދި ދީނުގައި ރަނގަޅީ އެގޮތް ކަމަށް ބައެއްފަރާތުން ދެކޭތީ އެމައްސަލައާމެދު ދީނުގައި އޮންނަނީ ކިހިނެއްކަމާއި ޢިލްމުވެރިން ރައުޔަކީ ކޮބައިބާއެވެ؟ އޭގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ

ހަދުވަސް ރޯދައާއެކު ފަރުޟު ރޯދަ

ރޯދަ މަހު ނުހިފި ހުންނަ ރޯދަ، ޝައްވާލުމަހުގެ ހަދުވަސް ރޯދައާއެކު އެއްރޯދައަކަށް ހިފިދާނެކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާއަޑު އެބައިވެއެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯއެވެ؟

އީދު ދުވަހާއި ހުކުރު ދުވަސް އެއްދުވަހަކަށް ވުން.

ީޢީދު ދުވަހާ ހުކުރު ދުވަސް ދިމާވުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އެމީހުންގެ ދެޢީދު ދުވަސް އެއް ދުވަހަކާ ދިމާވެ، ދެއުފަލުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މާތް، ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މިއުފާވެރި ދުވަހުގައި ދެނަމާދުކުރަން އެބަ އޮވެއެވެ. އެއީ ޢީދު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދެވެ. ހުކުރު ނަމާދަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ ފަރުޟު ނަމާދެކެވެ.

ރީތި އަންހެނެއްގެ ސިފަތަކަކީ ކޮބައިބާ؟

(ހ) ރީތިކަމުގެ މިންގަނޑަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވަމުންދާ އެއްޗެކެވެ. ޒަމާނާއި ތަނާއި ދުވަސްވަރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނެއްގެ ރީތިކަމާ މެދުގައެވެ. ޔޫނާނީ ފަލްސަފާ ވެރިއަކު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި