މައެއްގެ ދުލުން، ޙަޔާތުން ޞަފްޙާއެއް…

އަހަރެން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ނިކަމެތި ޙާލުގައެވެ. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާގެ މަސައްކަތުން ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކޮށްލެވޭ ވަރުވެއެވެ. މާގިނަ ދުވަސްތަކެއްނުވެ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިނީމެވެ. އަހަރެންނަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު، ހަސްނާ ބަލާ ބޮޑުކުރީ ލޯބިންނެވެ. އަހަރެންގެ ހިނިތުންވުމަކީ އެދަރިފުޅެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ފިނިކަމަކީ އެރީތި ދޮންދޮން ލޯބިވާ ދަރިފުޅެވެ. ހަސްނާ ބޮޑުވަމުން އައީ ނިކަމެތި ފަޤީރު ޙާލުގައިކަމެއް އޭނާއަށް އިޙްސާސެއް

މަންމާއެވެ.

އޭމަންމާއެވެ. ތިޔައީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާމަންމައެވެ. އަހަރެންގެ އެންމެ ލޯބިވާ މަންމައެވެ. އަހަރެން މިދުނިޔެއަށް ނޭވާލުމުގެ ކުރިން މަންމަގެ  އޯގާތެރިކަން އެހާ ބޮޑެވެ. އަދި އުފަންވުމަށްފަހުގައިވެސްމެއެވެ. މަންމަގެ ފިރުމުންތަކާއި ކުލުނު އޮހިގެންދިޔައެވެ. އަހަރެންނަށްޓަކައި މަންމަގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކުރީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. މާކުރިންވެސް މެއެވެ.  އަހަރެންނަކީ

ވެރިވީ ހިތްގައިމުކަމެވެ.

ފައިރޫޒަށް ހޭލެވުނީ ތައްޓެއް ވެއްޓި ތެޅުން އަޑަށެވެ. މީހެއްގެ ހިލަމެއް ބިލަމެއް ނުވެއެވެ. ކޮޓަރީގައި އެންމެން ތިބީ ގަދަނިދީގައެވެ. ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ ބަރާބަރު 2 ޖެހީއެވެ. ފައިރޫޒް ހިތާހިތާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “ގަޑިން ބަރާބަރު 2 ޖެހީ. މިއީ އަނެއްކާ ކޮންކަމެއްބާ!

ސީރިޔާގެ ބިމުން ފައުޅުވި ޙަޤީޤަތެއް

މިއީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ވާހަކައެކެވެ. ޝައިޚް ޢަލީ ތަންޠާވީގެ ދޫފުޅުން ވާޞިލްވެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ޝައިޚް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަންޒިލެއްނެތީ ހެއްޔެވެ؟

މޮޅިވެރި ޙަޔާތެއްގައި ބިކަވެ، ޙަޔާތުގެ ދަތުރު ނާމާންކަމުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކަށް ހުށައެޅެން ބޭނުންވާ އިންސާނާގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރަނީ ދުނިޔޭގެ އަގެއްނެތްކަމުގެ ހެކިދެއްކުމަށެވެ. އެއިންސާނާ އިށީންނާނެ ގަލެއް ނުބަލައި އުދުއްސައިގަނެ ގަދަވައިގައި ވިއްސިވިހާލިވާން ދޫކުރަނީ އިރުއަރައި އުފަންވުމުގެ ތެރެއިން ކައުނުގެ އަގުމާތް ޖައުހަރު ވީރާނަކުރުމުގެ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މާޔޫސްކަމުގެ ނިދިން ހޭލައި އަތްފޮޅާލައި،  ފޮތްތަކުން ދެއްކެވި ފުރިހަމަ މަގުގައި

އަދަކީ މާދަމައެވެ. ސަމާލުވާށެވެ.

އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ އާޚިރަތަށްޓަކައި ތައްޔާރުވުމަށް އޮތް ފުރުޞަތެކެވެ. ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާ ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އަދާކުރުމަކީ ވެސް މިޙަޔާތުގެ ތެރޭގައި ތަމްޘީލްވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޒަމާން ތަރައްޤީވެ ކުރިއަރައިދަނީ އިންސާނާގެ ޚިޔާލާތުގެ ނާރެސް އަރުތަވެރިވުމުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، ފަށުވިކަމާއެކު މާދަމާއަށްޓަކައި ވާޞިލުވެވެން އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތެވެ. މިއަދު ފަރުމާކުރާ މޭސްތިރިން