އަޤީދާއާންމު ލިޔުންދީން

ދުނިޔޭގައި ބޮޑެތި ބިންހެލުންތަކާއި ބޮޑުރާޅުއެރުމުގެ ހާދިސާ ތަކުގައި މިސްކިއްތައް

ﷲ ކޮންމެ ކަމެއް ހަރާންކުރެއްވުމުގައިވެސް އަދި ހަލާލުކުރެއްވުމުގައިވެސް ހިކުމަތްތަކެއްވާނެއެވެ.  އަދި ހަމަ އެހެންމެ  ބިންހެލުންތަކާއި ބޮޑުރާޅުއެރުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައިވެސް ހިކުމަތެއްވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ވިސްނާފިކުރުކުރާބަޔަކަށް ދުނިޔެމަތީގައި  އިބްރަތެއްވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ދުނިޔެއަށް ﷲ އިންސާނާ ލައްވާ އިންސާނާ ދިރިއުޅެންވީ މަގު އަންގަވާދެއްވުމަށްފަހު ﷲ އިންސާނާ އިމްތިހާނުކުރައްވައެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. ﷲ ނުރުއްސަވާކަންތައްކޮށް ﷲ ގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ދިމާ އިދިކޮކޮޅައް އުޅޭފަރާތްތަކަށް ﷲގެ ކޯފާއާއި އަޒާބްދެއްވުމަށް ﷲ ކުޅަދުންވަންތައެވެ.   ނިކަންވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. ތުރުކީވިލާތައް އައި ބިންހެލުމާއި 2004 ވަނައަހަރު އިންޑެނޭސިއާގެ ސްމަޓްރާއއި ބަންޑަޗޭއައް އައި ސްނާމީ ގައި ކަންތައްވީގޮތަކީ އަޖައިބުންފުރިގެންވާފަދަ ގޮތެކެވެ. އެ ހާދިސާތައް ހިނގުމުގެ ކުރިން އެތަންތަނުގައި ﷲ އުރެދުމުގެ ހައްދުފަހަނައެޅުމުގެ އެތައް އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަންވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލުތައް އެތާ ހިނގާފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑާ ދިމާވި އެ ރަށްތަކުގެ މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ހާދިސާތަކަށްފަހު އެސަރަހައްދުތައް މުޅިން ސުންނާފަތިވެފައިވާއިރު މިސްކިއްތައް ވަރަށް ރީތިކޮށްފެންނާން ހުއްޓެވެ. ފެނުގެ މާބޮޑުއަސަރެއްނުކުރެވެ. މީގައިވެސް ވިސްނާބަޔަކަށް ހެކިތަކެއްވާނެކަންކަށަވަރަވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މީ ކޯފާއެެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އެވެ.

އިންޑޮނޭސިއާގެ ސްނާމީއައި ސަރަހައްދުގައި ހުރި މިސްކިއްތައް:

What's your reaction?

Excited
0
ހުސައިން ނިޔާޒު / ޅޮހި
އެރިނާ އެނިމޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕުރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެނިމޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން ބެޗްލާސް 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފަށައިގެންވެސް ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާއި އެކު މަނަދޫ ލައިވް އަދި ލަންދޫ އިންފޯ.ކޮމް, ވަގުތު.އެމްވީ، ގައި ހަބަރާއި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާނެއެވެ. އަދި ނޯޕްލާސްޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އެއް ފައުންޑާރ އެވެ.

    You may also like

    More in:އަޤީދާ

    Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *