ާރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިންފަށައިގެން ތަފާތުވައްތަރުތަކުގެ ފަރުމަސް އަންނަނީ ލައްގަމުންނެވެ. ގިނައަދަދަކަށް މަރުވެގެ ކުނިވެގެން ލައްކަމުންއަންނަ މަހުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރުވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިވީ ދުވަސްކޮޅު ބެލިބެލުމުން މިވީ ދުވަސް ކޮޅުތެރޭގައި 30،000 އައްވުރެ ގިނައަދަދަކަށް އެކި ވައްތަރުގެ މަސް ހަމަ އެކަނި ޅޮއްސައްވެސް ލައްކާފައިވާކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ރައްތަކަށް ލައްކަމުންދާ މަހުގެ ހިސާބު ހަދައިފިނަމަ 5ލައްކައަކަށްވުރެ މައްޗައް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި މަސްތައް މަރުވަމުންދާ ދިއުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއްދީގެން ބަލަން ޖެހިފައިވާކަމެކެވެ. މީ ހަގީގަތުގައިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާ މަސްމަރުވާން ދިމާވާ ސަބަބު ހޯދާ އެކަން ހައްލުކުރަން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތެކެވެ. އެހެންނޫނަމަ މީގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެކަމުގެ ބިރުއެބައޮތެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު މަރުވަމުންއަންނަ މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރޮނޑު، ލަނޑާ، ފާނަ، ކަޅުމަސް ފަދަ ވައްތަރުތަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ގިނަ ވައްތަރުތަކެއްގެ ފަރުމަސް އަންނަނީ މަރުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު މަރުވަމުން އަންނަ މަހުގެ ވައްތަރުތައް:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here